ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 04.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на четвърти октомври                             две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1652 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  А.Г.Б., редовно призован, не се явява, представлява от  адвокат К.,  с представено пълномощно на л.9 по дело №8676/2017г. на Върховен административен съд.

 

ОТВЕТНИКЪТ началникът на Районно управление Карнобат при ОДМВР Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.Г.Б. против  Заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0282-000326/09.06.2017г. на началника на група към ОДМВР Бургас, районно управление Карнобат, с която за управление на моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление, е прекратена регистрацията на МПС, иззето е свидетелството за регистрация му и са свалени два броя регистрационни табели №А5949КН.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Представям списък по чл.80 от ГПК. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените предприетото от страна на административния орган прекратяване на регистрация на МПС, снемане на регистрационните  табели и изземване на регистрация на МПС, което междувременно е вече върнато. Тази нова разпоредба, въведена в ЗДвП, преди 4 месеца,  е в смисъл, че по силата на чл.171, т.2а от ЗДвП се прекратява регистрацията на ПС, което се управлява от водач без съответното СУМПС.  Както граматическото и така и правното  тълкуване на съответното „ТО” навежда на мисълта, че става въпрос водачът да има СУМПС от съответната категория, така казва разпоредбата на чл.150 и чл.150а от ЗДвП. Налице е многобройна практика, както на Върховния касационен съд, така и на Върховния административен съд, за това, че когато изтече срокът за валидност на едно СУМСП, водачът не става неправоспособен, той продължава да я има тази правоспособност, но просто трябва да отиде и да извади ново медицинско свидетелство и административният орган без да проверява, каквото и да е и съобразявайки се с каквито и да е други обстоятелства да  издаде нова СУМПС, разбирайки преиздава ново СУМПС за срок от 10 години. В случая не се спорим, че на жалбоподателят му е било изтекло  СУМСП  неговата валидност. След като законодателят на различни места в закона употребява валидно СУМПС и съответното СУМПС, считам че следва да се разбира, че съответно се отнася не по отношение на валидността му, а по отношение на категорията „А”, „В”, „С”  и така нататък. Ето това административният орган не съобразява и в момента масово продължава практиката на прекратяване на регистрацията на МПС, което е абсолютно първо незаконосъобразно и второ посегателство на гарантираното и защитено от Европейската конвенцията по защита на правата на човека - допълнителен протокол №1 по чл.1, Конституцията и закона за собствеността, относно недопустимо ограничаване на правото на ползване и разпореждане на собствени вещи. По тези съображения,  позволявам си да твърдя, че така предприетото от административния орган е незаконосъобразно, поради което Ви моля да отмените предприетата прекратяване на регистрацията, съответно доколкото вече са върнати, както свидетелството за регистрация на МПС, регистрационните табели, да признаете предприетото действие за незаконосъобразно и съобразно с това присъдите на доверителя ми разноските в настоящото производство, установими от намиращия на стр. 9 от касационното дело договор за правна защита и съгласно представения в днешното съдебно заседание  списък за чл.80 от ГПК.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: