ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през  две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 1652 по описа за 2014 година.

                      

На именното повикване в 14.54 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.И.Ф. и Н.С.Н. редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адв.А.С. от САК с представено пълномощно по делото, находящо се на лист 13 от делото.  

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.И.Ф. и Н.С.Н., двете действащи като наследници и правоприемници на ЕТ „Сиви-Йонка Ф.”, в качеството на правоприемник на ЕТ „Сиви-Иван Сиви”, против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 10/03.02.2003г. на Началника на Митница-Бургас с искане за прогласяване на нищожност.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата и моля да я приемете за разглеждане, ведно с представените доказателства. Поддържаме доказателствените искания направени на стр.9 от жалбата, тъй като считаме, че имат пряко отношение към предмета на дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам изцяло жалбата. Моля да приемете така представените с административната преписка доказателства.

Относно направените доказателствени искания от жалбоподателя, от административния орган са представени в препис окончателните актове, както по отношение на исканото дело от Окръжен съд-Бургас, така и това от Софийски градски съд. Не са приложени целите дела, но е приложена  присъдата на Софийски градски съд и решението на Окръжен съд-Бургас, т.е. крайните съдебни актове. Второто дело е неотносимо към предмета на спора.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания на този етап, като предвид заявеното от юрисконсулт Т., считам че не е необходимо да се изиска цялото КНАХ дело №411/2001година на Окръжен съд-Бургас.

За нас е безспорно, че С.И.Ф. и Н.С.Н. са правоприемници на ЕТ „Сиви-Йонка Ф.”, в качеството на правоприемник на ЕТ „Сиви-Иван Сиви”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме, че С.И.Ф. и Н.С.Н. са правоприемници на ЕТ „Сиви-Йонка Ф.”, в качеството на правоприемник на ЕТ „Сиви-Иван Сиви”.       

 

АДВОКАТ С.: Щом се оспорва този факт, моля да ми дадете възможност да представим доказателства за тава правоприемство.

        

С оглед заявеното от представителите на страните, по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА да се изиска от Софийски градски съд служебно заверен препис от присъда № 4 по НОХД №3218/2003 година, наказателна колегия, ХІІ състав, с отразяването на коя дата е влязла в сила;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателите в 14-дневен срок от днес, с писмена молба да заявят доказателствените си искания за установяване на положителния факт изложен в жалбата, че са правоприемници на ЕТ „Сиви-Йонка Ф.”, в качеството на правоприемник на ЕТ „Сиви-Иван Сиви”.

 

ОСТАВЯ без уважение останалите доказателствени искания изложени в жалбата, доколкото от една страна административният орган е представил намиращата се в него административна преписка в цялост, както и преписка от окончателния съдебен акт, с който е приключило КНАХд.№411/2011година на Окръжен съд-Бургас.

 

СТРАНИТЕ: На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.01.2015 година от 14.40 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: