ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.09.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести септември                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1651 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

За жалбоподателя О.Х.И., редовно уведомен, се явява адв. А. - представя пълномощно. 

За ответника - началник група в сектор „Пътна полиция“,  ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на О.Х.И. ************* против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001290 от 17.05.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“, ОД МВР Бургас, с която, на основание чл. 171, т. 4 ЗДвП, му е наложена принудителна административна мярка - изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал. 4 ЗДвП.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

адв. А.: поддържаме жалбата. Представям разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници № 430 и удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № 06399/17.05.2005 г.  Моля да се приемат представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. А.: уважаеми г-н председател, от името на доверителя ми моля да постановите решение, с което да отмените изцяло атакуваната от нас заповед на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР гр. Бургас поради изложените в жалбата съображения.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: