ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1651 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Ш., редовно уведомен не се явява,  за него се явява процесуалният му представител адв.И.В., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК НА РУ гр.СУНГУРЛАРЕ при ОД на МВР, редовно уведомен, не се явява и не  изпраща  представител.

         По хода на делото:

         Адв. В. – Да се даде ход на делото.

        

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по искане на С.А.Ш. ***, чрез адв.И.В. срещу незаконосъобразно  бездействие на полицейски органи при РУ на МВР гр.Сунгурларе.

Указва на страните, че производството по настоящето  дело  протича по особения ред по чл.257 от АПК и касае бездействие на административен  орган по задължение произтичащо пряко от административен акт. В този случай  в тежест на жалбоподателя  е да установи,  да посочи нормативната  разпоредба, от която счита, че произтича задължението за действие от страна на административния  орган, а при надлежно установяване на това обстоятелство в тежест на ответния орган е да докаже, че е действал съобразно посочената разпоредба.В тази връзка страните представят писмени доказателства, а именно изисканата служебно административна  преписка, която е била представена в пълнота от административния  орган, ведно  с допълнително   депозираното  становище.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище с вх.9491/12.10.2016 година от Е.У. – *** на РУ гр.Сунгурларе при ОД на МВР гр.Бургас, в което ответният орган изразява становище, че  липсва  задължение съгласно разпоредбата  на чл.157, ал.8, вр.ал.6 от ЗДвП за осъществяване  заверка на издадено  против жалбоподателя НП № Н-16-0454-000126 от 20.05.2016 година на Началника на РУ на МВР Сунгурларе.

 АДВ.В.- Поддържам искането си за разглеждане на бездействието  от страна на Началника. По становището на ответната страна: оспорваме го изцяло и твърдим, че два основни момента са важни за настоящия процес. Първият- Началника на РУ  коректно сочи, че с наша молба вх№2167 /04.08.2016  е депозирано изрично искане за връщане на свидетелството.Това сме осъществили съобразно изискванията на европейска директива  за факта, че никой не може да бъде ограничаван  да се движи в рамките на ЕС, по силата на която  свидетелството  за управление е отнето. Това писмо има отношение  към процеса, тъй като тази молба е депозирана на 01.08.2016 г.,  на която дата оспорващия лично се яви  пред ръководител на пътна полиция и поиска непосредствено заверка на съответното НП, след като  първата  заверка беше поставена в присъствието  на същото длъжностно лице, от същото  длъжностно лице и в присъствието на адвоката на оспорващия. Във връзка с това правим изрично   искане за призоваване на служителя, който е  ръководител на сектор „Пътна полиция” за явяване  в качеството на свидетел, който да отговори на въпроса: 1.Виждал ли е на 01.08.2016 година оспорващия и 2. Непосредствено изискано ли е от него заверка на НП.  Вторият момент  е твърдението в т.2 на становището на ответната страна, че съгласно разпоредбата на разпоредбата на чл.157,ал.8 от ЗДвП не е необходима такава заверка, тъй като полицейския орган не бил длъжен. Становището на Началника на РУ  е неглижирано, относно значението  и свойствата на текста, който той сам е посочил. Той не прави разлика  между  първоначалната заверка до депозиране на жалбата и постановяване на съответното решението на съда. Цитираме АНД №254/2016 година на Карнобатски РС, писменото становище депозирано по двете дела. Моля съда да  обърне внимание на приложените документи към това становище за  липсата  на писмен доклад за установяване  на факта и предприето действие, което се изисква по силата на  инструкцията на патрулно- постовата служба на МВР. Този доклад  представлява сам по себе си приложение - отчет на патрулно - постовата служба и в тази втора част служителят е длъжен да отговори на всички посочени въпроси- кога, къде, кой, какво и защо. Липсата на тези неща поставя под съмнение съществуването на факта на констатираното нарушение.Представям становище,  копие от писмо от 01.08.2016 г. и неговия отговор.

Съдът като взе предвид становището на процесуалния  представител на жалбоподателя счита, че представеното становище  и приложените към него писмени доказателства са допустими и относими към предмета на спора,  поради което същите следва да бъдат приети.С оглед оспорването на факта в становището на ответния орган,  че жалбоподателя е отправил изрично искане до РУ Сунгурларе за извършване  на заверка на издадено против него наказателно постановление, както и като взе предвид  уточненията в днешното съдебно заседание  на адв. В., че искането е направено пред Началник група „Пътна полиция” при РУ на МВР Сунгурларе съда  намира за основателно и искането за призоваване в качеството на свидетел на същото длъжностно  лице.

 В тази връзка и воден от горното съдът,

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, ведно със становище.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Началника на група „Пътна полиция”  при РУ на МВР Сунгурларе за обстоятелството,  явявал ли се е пред него  с искане  на 01.08.2016 година   за заверка на  НП № 16-045-126 /20.05.2016 година  жалбоподателя  С.Ш..

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено  от фактическа страна 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 09.11.2016 година от 14.00 часа, за която дата и час страните се  считат за редовно уведомени.

Да бъде призован Началника на група сектор „Пътна полиция” при РУ на МВР Сунгурларе.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: