ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На девети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1651 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Ш., редовно уведомен не се явява,  за него се явява процесуалният му представител адв.И.В., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК НА РУ гр.СУНГУРЛАРЕ при ОД на МВР, редовно уведомен, не се явява и не  изпраща  представител.

В съдебната  зала се явява допуснатия в предходно съдебно засеание свидетел Д.Н.Д.       

По хода на делото:

         Адв. В. – Да се даде ход на делото.

        

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Диян Д.- Към настоящият момент  в РУ Сунгурларе  длъжността  началник група „Охранителна полиция” не е заета, на негово  пряко подчинение е *** „Пътен контрол” . Тази длъжност изпълнявам  аз и в това си качество се явявам да свидетелствам.

АДВ.В.-  Нека  да  се разпита свидетеля.

Съдът пристъпи към снемане на самоличността на свидетеля, както следва:

Д.Н.Д.- Роден на *** година, българин, български граждаин,  неосъждан, ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото. 

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

            СВИДЕТЕЛЯТ Д.- Спомням си за случая за който съм призован да свидетелствам. По същия мога да кажа следното: На 01.08.2016  година г-н Ш. ***  като пожела да му се извърши  заверка на връченото му наказателно постановление /НП/, за да може да управлява МПС.Обясних на г-н Ш., че съгласно ЗДвП връчването му заменя контролния талон. Същото е обжалвано и към момента не беше влязло в сила, но  в случая, както  казах,  свидетелството  му е  отнето със заповед за ПАМ и затова само с НП няма как да управлява.При което той излезе от управлението, след което постъпи  жалба.Няколко дни по-късно постъпи жалба за това, че не му е заверено НП  и ние  отговорихме с писмо.

АДВ.В.-  Моля свидетелят да допълни по неговата лична преценка като длъжностно лице следва ли да се завери наказателното постановление.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.- При положение, че свидетелството  е отнето със заповед и не е върнато, заверявайки НП това означава, че той управлява само с контролен талон. А свидетелството  и контролния  талон за неразделна част от документите за правоуправление.

АДВ.В. – Нямам  повече  въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля Д.Н.Д..

АДВ.В.- Да се приключи съдебното дирене, няма да соча други доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.В.- Предмет на доказване по настоящият процес е принципния въпрос налице ли е отказ  за заверка на НП, което да замести контролния талон, за да упражнява  професията си оспорващия до произнасянето на съда. В конкретният случай, както  по отношение  на АНД №254/2016 година по описа на  РС гр.Карнобат  така и по отношение  на административно дело №1522/2016 година по описа на Административен съд Бургас. Обсъждането на въпроса за законосъобразността  по първото дело за  НП  и АУАН  и  второто атакуваната заповед за ПАМ като незаконосъобразна,  което означава, че  и двата акта  на административно  наказващия  орган не могат да породят правни последици  до приклрючване и на двата съдебни  спора, респ. пред РС Карнобат и Административен съд гр.Бургас. Не е налице законно основание да се приеме, че след като е приложена  ПАМ  за временно отнемане  на  свидетелството  за правоуправление и контролния  талон, следва   да се приема  тезата, че законодателят има предвид, че всеки водач на МПС, в конкретния случай професионален   шофьор, който изкарва прехраната си трябва да бъде лишен от упражняване на същата професия и то на предполагаемо право, нямащо нищо общо с административния  процес.Защитата счита, че по категоричен начина, след като законодателят повелява, че при налагане  дори на ПАМ човека не трябва да бъде лишен от правото си да упражнява професията си, защото това противоречи на правото му на труд. Подобно поведение е недопустимо. На базата на представени  документи ние сме поискали обратно свидетелствата, защото се касае за нарушение на точна  и ясна директива на ЕС,  не ни се отговоря по никъкъв начин  като се твърди, че няма  как да се завери НП.Липсата на свидетелство за правоуправление не означава липса на право на професия.Моля съда да проучи  нещата в рамките на събраните доказателсва, да кредитира  признанията на свидетеля  по делото, че той заяви, че няма как да се завери НП, защото видите ли било отнето свидетелството за правоуправление. От представените писмени доказателства посочихме, че отнемането на свидетелството за правоуправление противоречи на директива  №2004/38 от ЕС, като аргументите ни произтичат от ТР №2/22.03.2011 година по ТД №6/2010 година на ВАС,  вр. с решение №2 от 2011 година по КАД №2/2011 г.,  публикувани  в ДВ 32/2011 година, които неща  дават ясен и точен отговор че никой на територията  на Република България  няма право, дори и по този начин  да лишава който и да е гражданин на Република България и член на ЕС да се придвижва свободно.Обратното е нарушение на конституцията, а самото притиворечие между нормите на ЗДвП и цитараната директива на ЕС само повелява,  че следва да се приемат правилата  и нормите на директивата, защото  приемайки членството си в ЕС,  Република България се е задължила да унифицира законодателството  си с това на ЕС. Моля да уважите жлбата ни.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: