ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 08.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми май                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1651 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За дружеството-жалбоподател се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 51г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Вещото лице А.- Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А., на въпроси на адвокат М.: Във връзка с отговора ми на въпрос №3 и дали е налице съпоставимост между закупените и заприходени от дружеството стоки и услуги и извършените последващи доставки на същите, съм отговорила по този начин, защото съм разбрала въпроса като въпрос отнасящ се към неосчетоводените фактури. Ще допълня, че при осчетоводените фактури е налице съпоставимост.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А., на въпроси на юрисконсулт Д.: Няма различие между моите констатации  и тези на органа по приходите по отношение на осчетоводяване на процесните фактури, няма различие и по отношение на неосчетоводените. В заключението си съм записала, че след извършена проверка съм установила, че от процесните доставчици има фактури, които са осчетоводени от жалбоподателя. Като вид стока става въпрос за алкохол и хранителни продукти, т.е. за същите видове, които са фактурирани по фактурите, за същия вид стоки.

Адвокат М. – Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Д. – Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

 

Адвокат М.- Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Д.- Представям на съда като доказателство справка-данни за осигуряване по Булстат за периода 2007-2008г. от регистъра на НАП, периодът, в който са част от процесните фактури, както и представям справка за осигуряване по ЕГН на лицето А. Д. Д. за периода 2007г., за който период е установено , че тя е работник, служител във фирмата „Трипъл” ООД. От справката по ЕГН се вижда, че в периода, в който е подписвала фактурите на ЕТ „Бата – И. И.”, тя е получила и разписала фактурите, с оглед на което се установява, че тя като служител е получила част от процесните стоки. Тези доказателства установяват едно и също обстоятелство, веднъж от страна на фирмата доставчик и веднъж от страна на фирмата получател. Други доказателства няма да соча.

Адвокат М.- Считам, че представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства са неотносими към делото, тъй като в случая се касае дали има действително извършени доставки към дружеството-жалбоподател, поради което обстоятелството дали един служител е на трудов договор към дружеството не е от значение, в случая от представителната му власт, поради което считам тези доказателства за неотносими към спора.

 

СЪДЪТ намира представените от ответната страна писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото 2 броя справка - данни за осигуряването по БУЛСТАТ за период от 01.05.2007г. до 31.10.2008г., справка - данни за осигуряването по БУЛСТАТ за периода от 01.05.2007г. до 31.10.2007г. на осигурител ТРИПЪЛ ООД, както и 1 брой справка данни за осигуряване на по ЕГН за период от 01.05.2007г. до 31.12.2007г. на физическо лице А. Д. Д..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М. – Моля да уважите жалбата и да отмените оспорения ревизионен акт като незаконосъобразен. Считам, че в хода на делото, а и от събраните доказателства по безспорен начин се установява, че не е налице доставка по ЗДДС, което да предопредели данъчно събитие и оттам начисляване на ДДС. Констатациите на органа по приходите се обосновава на издадени фактури, както и на фискални бонове, издадени от същите доставчици, но не са приложени никакви други документи и доказателства, които да удостоверяват в действителност дали е предоставена доставката, няма представени транспортни документи, документи за приемане и предаване на стоката, което се доказа и от заключението на вещото лице. Моля да постановите решение в тази насока, като моля да вземете предвид и съображенията изложени в жалбата. В случай, че уважите същата ще ви моля да присъдите в тежест на органа по приходите разноските по делото.

Юрисконсулт Д. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалба като неоснователна и да потвърдите оспорения акт като законосъобразен. От събраните по делото доказателства е налице открит приход, неосчетоводяване на получените доставки, в хода на ревизионното производство са събрани безспорни доказателства, че жалбоподателят е получил тези доставки, вкл. и от представените от днешното съдебно заседание справки, от които се установява, че служител на дружеството жалбоподател е получил част от тези процесни фактури. Предвид стопанисването от жалбоподателя на повече от един обект, правдоподобно е стоките да се получават от служител или работник в обекта и да се приемат от него и да се подписват фактурите от него, а не от управителя на дружеството. Съгласно нормите на ЗСч, подписът върху фактурата за получаване на стоката не е задължителен реквизит и липсата на такъв не означава, че е налице липса на доставка. Неосчетоводяването на тези процесни фактури и обстоятелството за укрит доход е дало основание на ревизиращия орган да извърши ревизията по специалния ред на чл. 122 от ДОПК, които факти и обстоятелства са подробно отразени в ревизионния доклад и ревизионен акт. Същите не са оборени, тези констатации не са оборени от жалбоподателя, с оглед на което считам, че правилно са определени задълженията на жалбоподателя за корпоративен данък в тази насока. Тези констатации не се опровергават и от изслушаната съдебно-счетоводна експертиза, тъй като самата тя потвърждава факти, по които не се спори. С оглед изложеното, моля да постановите съдебен акт, като подробни съображения са изложени в мотивите на решението на директора на Дирекция „ОДОП”. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата в размер на 1 537 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: