ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1651 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За дружеството жалбоподател „Трипъл” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Трипъл” ООД Бургас против ревизионен акт № 021400216/24.04.2014 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №207/21.07.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Към жалбата са приложени молби от дружеството жалбоподател за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-графическа експертиза с посочени задачи.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Нямаме доказателствени искания. По отношение на представените молби с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-графична експертиза - предоставям на съда, като ще ги коментираме след изготвянето им. Считам за неотносима съдебно-графичната експертиза, доколкото полагането на подпис върху фактурата е незадължителен реквизит, дори и да липсва подпис на фактурата, това е без значение за спора.

 

СЪДЪТ счита, че посочените от жалбоподателя доказателства са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на „Трипъл” ООД, приложена на л.8 от делото, задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 500 лева, платим от жалбоподателя в 3-дневен срок от получаване на съобщението.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-графическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от „Трипъл” ООД в молбата на л.9 от делото задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Щ.Н..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 160 лева, платим от жалбоподателя в 3 дневен срок от съобщението.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят вещите лица след внасяне на определените предварителни депозити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: