ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1651 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл България Бункер”ЕООД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на МП „Пристанище Бургас-център”, се явява юрисконсулт К-Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл България Бункер”ЕООД против решение № 2614/10.05.2013 година на началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам жалбата на посочените в нея основания, както и доказателствените искания в нея.

Моля също така да допуснете съдебно-химическа експертиза вещото лице, по която да отговори на въпроси свързани с акредитацията на Митническата лаборатория извършила тарифното класиране, които ще поставя в писмена молба, в указан от съда срок, с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Оспорвам жалбата. Моля да не допускате исканата от жалбоподателя експертиза.

Депозирам молба за спиране на производството на основание чл.229 ал. 1 т.4 от ГПК, във връзка 144 от АПК предвид, че има преюдициално запитване по друго идентично дело. Аргументи по искането за спиране съм изложила подборно в молбата. Представям копие от молбата за спиране за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да задължите административния орган да окомплектова цялата административна преписка, както ѝ да представи намиращите се в нея документи на чужд език с превод на български език. Моля също така след представяне на тези документи се произнесете по искането за спиране на производството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че следва  да представи превод на всички документи на чужд език, които се намират по делото, на български език.

 

Съдът по направеното искане за спиране на производството по настоящото дело намира същото за основателно, доколкото страните по настоящото производство  и това по адм.д.№ 2498/2012 година по описа на Административен съд гр.Бургас са едни и същи, макар и да е различен предмета на митническото тарифиране, отново е налице тарифно класиране на допуснато за свободно обръщение и потребление стоки. Направеното преюдициално запитване по адм.д.№ 2498/2012 година ще бъде от значение за правилното решаване  на спора по настоящото дело, доколкото страните спорят относно методите по които следва да бъде извършен анализ на пробите, като последните са най-вероятно недостатъчни за извършване на анализ по поисканите от всяка от страните методи. Отправеното преюдициално запитване касае точно приложимите методи за анализ на стоките, поради което отговорите по същото ще имат значение за правилното решаване на спора по настоящото дело.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.229, ал.1 т.4 от ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д.№ 1651/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012г. на Административен съд гр.Бургас, отправено с Определение № 1148/28.05.2013г. по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: