О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 2398                         от  08.10.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на осми октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1650 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано е по жалба от Г.П.Л. с ЕГН ********** с адрес ***, в която същия е формулирал искане за отмяна на наложеното му административно наказание „лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца“. Във връзка с така формулираното искане, с Разпореждане от 03.10.2018 год. съда е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да конкретизира и посочи административния акт, който оспорва. В изпълнение на така дадените указания, със заявление вх. № 11053/05.10.2018 год. по описа на съда, жалбоподателя Г.Л., чрез процесуален представител – адв. И.Н.К. *** със съдебен адрес *** е уточнил, че оспорва административните актове, въз основа на които му е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца“, а именно: Наказателно постановление № 1594/2013 год., издадено от Началник група, Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас; Наказателно постановление № 258/2013 год., издадено от Началник група, Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас и Наказателно постановление № 0237/2013 год., издадено от Началник група, Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас.

След анализ на така депозираната жалба и предвид направеното от адв. К. уточнение по предмета на оспорване, настоящия съдебен състав намира, че същата е подсъдна за разглеждане на Районен съд гр. Бургас. Този извод се формира въз основа на следните доводи: Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН е указано, че решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. С оглед така цитираната правна регламентация, настоящата жалба с предмет на оспорване – цитираните три наказателни постановления подлежи на разглеждане от първоинстанционния Районен съд Бургас.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1650/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: