ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и пети септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1650 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГАТЕКС 88“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Д.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 11 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по СИРР при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х., днес представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът не констатира да са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата, с която съдът е сезиран за незаконосъобразност на оспорената заповед. Поддържам обективираните в същата доказателствени искания, а именно за назначаване на експертиза с поставени две задачи, както и изискване на административната преписка. На стр.5 от жалбата съм обективирал доказателствено искане за представяне на съответния договор за отдаване под наем на морски плаж „Бургас - централен“. Имам искане за представяне както на този договор, така и схемата, която е част от този договор, както и одобрената схема за морски плаж „Бургас – централен“ на преместваеми обекти, доколкото е коментирано в заповедта, че въпросният обект не съответства на одобрената схема, а такава схема не видях представена с преписката. Ако същите не се намират в общината, където трябва да се намират, съм направил искане на основание чл.186 от ГПК, съответно чл.192 от ГПК, вр. чл.144 от АПК същите да бъдат изискани от трето лице, визирам Министерство на туризма.

 

         Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Възразявам да бъде допусната експертиза, но в случай, че допуснете експертизата, моля да ми дадете възможност от наша страна също да бъде поставен въпрос, а именно:

Процесният обект № 3 по представената схема, находяща се на лист 23 от делото, към който обект съдът постави стрелка, представляващ дървен подиум, ограден с дървени паравани, свързан ли е трайно със сградата „бар Нептун“; представлява ли част от нейната носеща конструкция или е долепен до нея, като не е трайно свързан с терена.

 

Адв.С.: Не възразявам по поставения въпрос. Моля в случай, че уважите доказателствените искания, да бъде задължена ответната страна да представи исканите доказателства, за да може вещото лице да ползва тези доказателства при изготвяне на експертизата.

 

Юрисконсулт Х.: По административно дело № 2565/2014г. по описа на Бургаски административен съд са събрани доказателства относно коректното отразяване на площта на сграда „бар Нептун“, проследена е историята на сградата от нейното построяване от 1948г, с оглед изясняването на спорен момент по настоящото дело, а именно дали обект № 3 /процесният/ е конструктивна част от сградата „бар Нептун“, поради което моля това дело да бъде приложено към настоящото и вещото лице като отговаря на въпросите, евентуално да съобрази решението, което е влязло в сила.

Адв.С.: Нямам възражения.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя подържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник, съдът счита за основателни, тъй като посредством тях биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства, поради което същите следва да бъдат уважени и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото договор за отдаване под наем № Т-Т-РД-35-5/24.01.2017г. ведно със схема на активна плажна площ към него представляваща негова неразделна част, както и схемата за разположение на преместваеми обекти относима за морски плаж „Бургас – централен“ за 2017г.

 

На основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши оглед на място на процесния обект, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси съдържащи се в депозираната жалба, както и да отговори на въпросите поставени от ответната страна и формулирани в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Х. записани по-горе в протокола в неговото изявление.

При изготвяне на съдебно-техническата експертиза вещото лице в случай на необходимост да съобрази и постановеното съдебно решение по административно дело № 2565/2014г. на настоящия съд.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.С.Б.при депозит в размер на общо 400лв, вносим по равно от двете страни в 7-дневен срок считано от днес.

 

ДА СЕ ПРИЛОЖИ към настоящото дело административно дело № 2565/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.12.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: