ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1650 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГАТЕКС 88“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Д.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 11 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по СИРР при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 47 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: По делото постъпиха допълнително изискани от нас писмени доказателства, запознати сме с тях и не възразявам по тяхното приемане.

Юрисконсулт Х.: Не възразявам да бъдат приети допълнително представените по делото от трето лице писмени доказателства.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите извънсъдебно писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводителни писма находящи се на листи 56, 74 и 78 от делото.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 2565/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас

 

Съдът КОНСТАТИРА, че възложеното по делото заключение по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 06.12.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което     

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

Инж.С.Г.Б. - 66 год., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

Представила съм и скица на обекта. Искам да отбележа, че скицата е направена с измерване с рулетка и за това площта идва малко по-малко от 36кв.м., но това е процесният обект. Направила съм и снимки, за да се онагледи какво представлява дървеният подиум, които са описани.

 

         Адв.С.:  Моля на скицата Приложение № 1 към заключението, във връзка с отговор № 2, вещото лице да посочи къде е пътеката и къде започва складовата площ.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разширената част представлява складовата площ и там, където тя започва съдът постави стрелка в червен цвят. Тясната част е самата пътечка, а разширената част е частта, която се ползва за складова площ.

В задната си част складовата площ продължава също с малка пътечка,  което е видимо на последната снимка № 9.

 

         Адв.С.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

         Юрисконсулт Х.: Също нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.С.Б., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400 лева изцяло от внесения депозит.

 

Адв.С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт Х.: Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се приключи събирането на доказателства.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: От името на доверителя ми моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата и отмените оспорената заповед по съображенията изложени в сезиращата жалба и такива, които ще изложа в писмена защита, за което моля да ми дадете подходящ срок.

Моля да присъдите направените от доверителя ми разноски, за което представям нарочен списък с препис за ответната страна, като към списъка за разноските съм представил документи, доколкото по делото сме представили договор за правна защита и съдействие и хонорара е заплатен по банков път, поради което представям съответното банково извлечение за извършеното плащане.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна. Моля да ни присъдите направените  по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Считам неоснователно възражението, че разпореденият за премахване дървен подиум не представлява преместваем обект по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ. Изброяването там е неизчерпателно. Примерно е, както е посочило вещото лице в своето заключение, за определяне на обекта като преместваем, следва да се съди по неговата характеристика, от естеството на използваните материали за неговото изграждане, начинът на самото изграждане, свързването на обекта с терена, както и неговото предназначение и неговата функция. По начин на изграждане процесният обект е свободно стоящ на терена, не е трайно свързан с терена и сградата бар „Нептун“. Не представлява част от нейната носеща конструкция, може да бъде преместен без да губи своята индивидуализация и е възможно да бъде ползван на друго място със същото предназначение или подобно. Същият има обслужваща функция, използва се във връзка с предназначението на бар „Нептун“ и несъмнено е преместваем обект по смисъла на чл.56, във връзка с § 5, т.80 от ДР на ЗУТ.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес за депозиране на писмено становище по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: