ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 06.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести януари                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1650  по описа за  2008 година.                     

 

На именното повикване в  13,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – Д.Б.Ч. – не се явява. Представлява се от адв. С..

За ответника – Директорът на Агенцията за Държавни вземания -  гр. София – се явява публичен изпълнител Р. В.

 

         По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва жалбата от Д.Ч. против решение № 349 от 29.09.2008 г. на  Изпълнителния директор на АДВ – София.

 

АДВ. С.: Поддържаме жалбата. Моля, да приемете представените доказателства. Имам доказателствени искания. Представям нотариален акт № акт 256, том ІІ, рег.№ 4989, дело № 207 от 2002 г. за договорна ипотека, който е цитиран в решението. Той се отнася за ипотекиране на имот, собственост на доверителката ми в полза на трето лице „АД Комерс” ООД - гр. Бургас, която ипотека е заличена. Други доказателствени няма да соча.

ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ГОЧЕВА: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представеното доказателство. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед становищата на страните, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложените към жалбата доказателства, както и завереното копие от изпълнително дело № 5025 от 2007 г. по описа на АДВ – Бургас.

ПРИЕМА и представеното копие на нотариален акт № 256 от 17.05.2002 г. на нотариус № 409 на Нотариалната камера с район на действие Районен съд - гр. Бургас.

На основание чл. 9, ал. 3 от АПК, УКАЗВА на ответника, че  не представя доказателство за датата на уведомяване на жалбоподателя за решение № 349/29.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АДВ, с оглед преценката за допустимостта на жалбата, с оглед нейното просрочие.

На основание същия текст от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че не представя документ за собственост на притежавания от него недвижим имот, описан в жалбата, а именно: апартамент 1, на втори жилищен етаж, в жилищна сграда на ул. „Батак” № 55 в гр. Бургас.

 

ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Г.: Решението на Изпълнителния директор се изпраща от централата в София и доказателството би трябвало да е у тях. Моля, да ми дадете възможност в следващото съдебно заседание  да представя доказателства в тази насока.

 

АДВ. С.: Представям цитирания в жалбата нотариален акт от 1994 г., с който жалбоподателката  е закупила процесния имот – апартамент 1.

 

ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Г.: Моля да се приеме представеното заверено копие от нотариалния акт за покупко-продажба. Считам, че жалбата е недопустима, тъй като законът не предоставя възможност на третото лице, собственик на процесния имот да оспори по този ред решението на Изпълнителния директор на АДВ – гр. София. Той има възможност по друг процесуален ред да защити своите права и законни интереси. По изложените съображения, Ви моля, да оставите жалбата без разглеждане и да прекратите производството.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме представеното копие от нотариален акт № 65 от 1994 г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателство завереното копие от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с № 65 от 1994 г.

По направеното възражение за недопустимост на жалбата, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да представи допълнителни доказателства за датата на уведомяване на жалбоподателя за издаване на оспореното решение № 349 от 29.09.2008 г.

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА и  НАСРОЧВА разглеждането на делото за 10.03.2009 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: