Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     1425                                      13.07.2018 година                                        гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на тринадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 164 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „С.П.“с ЕИК ******** , със седалище и адрес на управление: гр. ********, представлявано от С. Д. П.против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за кампания 2016, изх. № 01-65/2449 от 13.12.2017 г.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорения акт, поради съществени нарушения на административнопроизводствени правила и противоречие с материалноправни разпоредби. В нея се сочи, че не са обсъдени от административния орган направените от жалбоподателя възражения. Твърди се, че причина за намаляване на заявените площи за подпомагане по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ е допусната техническа грешка. Твърди се, че реално обработваните от жалбоподателя земи, попадащи в допустимия слой за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“, надхвърлят референтните стойности, тъй като освен посочените в заявлението, са обработвани през кампания 2016 допълнително още 212.76 ха, но при изтегляне на БЗС от преходна година не са маркирани парцелите.  Според жалбоподателя тази техническа грешка се дължи на няколко причини: непрекъснато променящ се допустим слой (което налага промяна на заявените площи при всяка кампания), забавянето на уведомителното писмо относно допустимия слой за това направление за 2016 г., довело до напрежение и струпване на земеделски производители в ОС „Земеделие“ в последния момент, подписване „на крак“ на заявленията и пр., в резултат на което същият заявил площи, изключени от допустимия слой, а не заявил други такива, които попадат в него. В жалбата са наведени твърдения, че са заявени и допустими за подпомагане 611.56 ха, при референтни 702.4 ха, като са отпаднали 20.89 ха от заявените, които са изключени от допустимия слой, но в крайна сметка жалбоподателят обработва необходимото количество земя и реално не е нарушил задължението си по мярката. Наведени са също доводи, че допуснатото намаляване под 90 % от референтната площ е грешка не на жалбоподателя, а на административния орган при администриране на неговото заявление, тъй като при предвиденото съгласно чл. 10 ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания автоматично изчисляване на площта, проверката на заявлението от служители на общинска служба „Земеделие“ и областна дирекция „Земеделие“, би следвало да гарантира недопускане на заявление под допустимия минимум. Жалбоподателят счита също, че е нарушена и ал. 9 на чл. 10 от Наредба № 5/27.02.2009 г., като не му е предоставена възможност да отстрани непълнотите в заявлението си.

В съдебното заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата. Ангажира доказателства.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва жалбата. Представя  доказателства. Моли за отхвърляне на жалбата и присъждане на направените разноски по делото.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

Жалбоподателят ЕТ „С.П.“е земеделски стопанин по смисъла на §1, т.23 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители, регистриран с УРН 184797. За кампания 2015 г. същият е депозирал заявление с УИН02/110715/07667 за подпомагане по мярка 10 за извършване на агроекологични дейности, от които са били одобрени 29 парцела с обща площ 702.40 ха, с № на БЗС от системата за идентификация на земеделските парцели, както следва: 29221-126-2-1, 29221-127-1-2, 29221-127-2-1, 29221-127-3-1, 29221-144-1-1, 29221-146-1-3, 29221-150-3-1, 29221-150-3-2, 29221-153-1-2, 29221-154-1-10, 29221-156-1-1, 29221-158-1-4, 29221-168-2-6, 29221-168-3-3, 29221 447 2 1, 29221-463-1-5, 29221-463-1-6, 29221-463-1-7, 29221-463-1-8, 29221-501-1-1, 29221-515-3-2, 29221-627-1-1, 29221-628-1-1, 29221-73-1-18, 29221-822-1-1, 29221-822-2-1, 29221-835-1-2, 29221-842-1-3, 29221-93-1-2.  С уведомително писмо изх.№ 02-020-2600/3189 от 19.05.2016г. (л.22 от делото) ДФЗ е уведомил ЕТ ********, че е одобрен за участие по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС 4.1) от мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е, като площта на одобрените за участие площи по направлението е в размер на 702.4 ха, съгласно таблица № 1 към уведомителното писмо.  На 10.06.2016 г.  жалбоподателят е депозирал заявление за подпомагане за кампания 2016 г. с УИН 02/050716/14986, с което е заявил за подпомагане 22 парцела с обща площ 611.56 ха, а именно: 29221-126-3-1, 29221-127-6-3, 29221-127-12-2, 29221-127-5-2, 29221-146-2-1, 29221-146-3-1, 29221-148-1-1, 29221-150-2-1, 29221-153-1-1, 29221-154-2-2, 29221-156-6-1, 29221-158-2-1, 29221-168-5-1, 29221-168-6-1, 29221-463-1-1, 29221-501-2-1, 29221-515-3-1, 29221-515-3-2, 29221-627-1-1, 29221-628-1-1, 29221-835-2-1, 29221-93-3-1.

На основание чл.52, ал.1 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. са извършени административни проверки за спазване на поетия петгодишен агроекологичен ангжимент по подаденото от жалбоподателя заявление за подпомагане с УИН: 02/050716/14986. В хода на проверките са съпоставени размерът на одобрената/референтна площ по направелние „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ ( ВПС 4.1) от мярка 10 „Агроекология и климат“ и размерът на допустимата заявена площ по направлението през текущата кампания в Интегрираната система за администриране и контрол. Установено е, че допустимата заявена от жалбоподателя площ през текущата кампания (611.56 ха) е  87.07 % спрямо размера на одобрената (референтната) площ за участие (702.4 ха) по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“, и не е спазено изискването на чл.20, ал.4 от от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, че одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности може да бъде намалена с не повече от 10 на сто спрямо площта, за която има поет агроекологичен ангажимент по реда на глава пета или в случаите по ал. 6.

За констатациите от проверките е информиран ЕТ „С.П.“с уведомително писмо № 01-6500/2449/21.04.2017г., връчено на 11.05.2017г.  В  писмото е посочено, че съгласно чл.18, ал.3, кт.3 от № 7 от 24.02.2015 г., ДФЗ- Разплащателна агенция прекратява агроекологичния ангажимент и земеделските стопани възстановяват получената финансова помощ по съответното направление, съгласно условията на ал.4, когато не са спазили изискванията на чл.20, ал.4 от наредбата. Жалбоподателят е информиран, че съгласно чл.63, т.1 във вр.чл.77, т.4, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1306 на ЕП и на съвета от 17.12. 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и в съответствие с чл.18, ал.3, т.3 от  Наредба № 7 от 24.02.2015 г.  ДФЗ- РА е предприел действия по прекратяване на агроекологичния ангажимент на ЕТ „С.П.“по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“. С писмото е отбелязано, че за тази цел ДФЗ открива производство по издаване на индивидуален административен акт. На жалбоподателя е предоставена възможност, в случай, че не е съгласен с направените констатации при административните проверки, да представи в седмодневен срок, считано от получаването на уведомителното писмо възражения и допълнителни доказателства. Срещу уведомителното писмо е депозирано възражение с № 01-6500/2449/19.05.2017г. от ЕТ „С.П.“до ДФЗ- РА.  В него се сочи, че намалението на площите с над 10% е резултат от непрекъснато променящия се слой площи, допустими за подпомагане, който се определя от МЗХ. Така при заявяване на площите по въпросното направление  през 2016г. се оказало, че допустимият за подпомагане слой отново е променен, независимо, че става въпрос за обработваеми площи, катов резултата на това от заявлението му са отпаднали обработванеми площи в размер на 20.89 ха не по негова вина. Посочено е, че земеделският производител не е разполагал с възможността да провери заявлението си и да види очевидните грешки в него по отношение на очертаните площи по направление Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“. Формулирано е искане да не се прекратява ангажиментът на жалбоподателя по цитираното направление.

В отговор на възражението едноличният търговец е информиран, че с писмо № 01-0400/69 от 20.04.2016г. Министерство на земеделието и храните е предоставило на ДФЗ четири вида слоя както следва: слой местообитания на зимуващи гъски в орнитологично важни места(ОВМ), слой местообитания на червеногушите гъски в ОВМ, слой местообитания на Ливаден блатар в ОВМ и слой местообитания на Царски орел и Египетски лешояд в ОВМ. С това писмо ДФЗ е информиран, че предоставените данни следва да бъдат използвани както за проверките по чл.5, ал.3 от Наредба № 7 от 24.02.2015г., така и за проверките по чл.4, ал.1 на същата наредба, за да се избегне вменяване на многогодишен ангажимент на кандидатите за площите, които няма да бъдат подпомогнати впоследствие. Проверката следва да се извърши спрямо физическите блокове, попадащи с цялата си площ в съответните слоеве в допълнение на проверките по чл.26 от наредбата, като ДФЗ следва да предвиди при заявяване през кампания 2016г. административни проверки, които да предупреждават кандидата при неточно заявяване. На жалбоподателя е отговорено също, че в заявлението му за кампания 2016г. в резултатите от автоматичните проверки на въведените данни, в секция „Предупреждения“ е отразена грешката, че е заявил по-малко площ и процента на допустимата площ е под 90 по направлението спрямо 2016г. Той собственоръчно е подписал страницата с посочените предупреждения, с което е удостоверил, че е запознат с данните от автоматичните проверки.

На 28.09.2017г. жалбоподателят е депозирал ново възражение с вх.№ 01-6500/2449, в което е посочил, че подписването на секцията „Предупреждения“ от  негова страна не означава, че е запознат с данните в тази секция и че е съгласен с тях. Изразил е становище, че това не е основателна ричина за стартиране на процедура за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярката, тъй като той обработва достатъчно земя и за кампания 2017г. е имал засяти над 10000 декара култури със слята повърхност, които отговарят на изискванията на ВПС – 4. Сочи, че техническата му грешка се дължи на бързане и напрежение при подаване на заялението, което е подписал автоматично, без да го види и осмисли. Към възражението са представени обяснения на още двада земеделски производители, в които са изложени доводи, че са подали заедно с жалбоподателя заявленията си за подпомагане за 2017г., при което проверките са извършвани автоматично от служителите, а на земеделските производители не е обръщано внимание каква информация се съдържа в секцията предупреждения в заявленията.

Така направените възражения са приети за неоснователни от административния орган и на основание чл.63, т.1 във вр.чл.77, т.4, буква „в“ от Регламент(ЕС) № 1306 на ЕП и на Съвета от 17.12. 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и в съответствие с чл.18, ал.3, т.3 от  Наредба № 7 от 24.02.2015 г.  е прекратен с оспороения в настоящото производство акт поетият от ЕТ „С.П.“ангажимент по направление Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ по мярка  10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за кампания 2016г. В мотивите на акта се съдържат констатациите от извршените административни проверки, с които жалбоподателят е запознат с цитираното по-горе уведомително писмо.

По делото е извършена съдебно-техническа експертиза, която дава заключение, че всички заявени от ЕТ „С.П.“за подпомагане през 2016г. земи (100%) попада в допустимия слой за 2016г. Вещото лице сочи, че заявената площ в текущата кампания и заявената допустима площ в текущата кампания е 611.56 ха, а одобрената референтна площ по направление „поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение  е 702.4 ха. Процентът на заявената площ през текущата година спрямо размера на одобрената (референтната) площ за ЕТ „С.П.“по направление „поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ е 87.07%. Вещото лице е проверило и представило в табличен вид номерата и площите на заявените за подпомагане парцели, за които е поет от жалбоподателя петгодишен ангажимент, както и номерата и площите на одобрените/референтни парцели по м.10 за извършване на агроекологични дейности на ЕТ „С.П.“по заявление с УИН 02/110715/07667, ведно с Приложение за кандидатстване за агроекологични плащания за кампания 2015. Видно от заключението на експертизата, заявените от жалбоподателя със заявление за подпомагане 2016г. земи, попадащи в допустимия слой за 2016 г., е 87.07 % спрямо размера на одобрената (референтната) площ по направление „поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“.

При тези данни съдът намира от правна страна следното:

Обществените отношения, свързани с прилагането на схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС, се уреждат със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който определя структурите и процедурите за прилагане на мерките и дейностите по общата селскостопанска политика, органите и тяхната компетентност и правомощия, както и организационните връзки между тях. Според чл. 11а от ЗПЗП органът, който приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика е Разплащателната агенция, като основните и́ функции са регламентирани в закона и в наредбите, издадени в въз основа на законовата делегация на §35 от ПЗР на ЗПЗП. Разплащателната агенция е държавен орган, създаден да осъществява от българска страна целите и задачите на Общата селскостопанска политика чрез усвояване на всички финансови средства, договорени за подпомагане на българското земеделие и създаване на възможности за ползване на всички схеми, включени в общата селскостопанска политика. Според § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗПЗП, Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, вкл. интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на ЕС. С разпоредбата на чл. 11, ал.2, т.4 от ЗПЗП изпълнението на функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация се възлага на Държавен фонд „Земеделие“, чиито структури и организация на работа като Разплащателна агенция са подробно уредени в ЗПЗП и неговия устройствен правилник. Следователно, органът, оторизиран да прилага мерките и дейностите, включени в Общата селскостопанска политика, е ДФ „Земеделие“ . Съгласно чл. 20а от ЗПЗП изпълнителният директор на ДФ- Земеделие организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция, и я представлява. Със заповед № 03-РД/715/27.06.2017 г. изпълнителният директор на ДФ- Земеделие е делегирал на зам.-изпълнителния директор Петя Димитрова Славчева правомощия да издава и подписва актове за прекратяване на агроекологичния ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“. Следователно, обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на делегираните му по надлежния ред правомощия.

Обжалваният акт е законоустановената писмена форма и е мотивиран в достатъчна степен, позволяваща преценка за съответствието му с приложимите материалноправни разпоредби и с целта на закона, с излагане на фактическите и правните основания за неговото издаване.

Актът е издаден при спазване на административнопроизводствените правила. Жалбоподателят е уведомен по реда на чл.26, ал.1 от АПК за образуване на административното производство, като му е предоставена възможност да възрази срещу констатациите от административните провоерки, послужили като основание за прекратяване на поетия от него

ангажимент по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ по мярка  10 „Агроекология и климат“ но в нарушение на приложимите материалноправни разпоредби. Жалбоподателят е реализирал правото си да подаде писмени възражения, да направи искания и да представи доказателства. Неоснователни са доводите на същия, че тези възражения не са обсъдени от административния орган. Видно от кореспонденцията помежду им, в уведомително писмо изх. № 01-6500/2449/11.09.2017г. са посочени подробни съображения, по които не са взети предвид изложените от жалбоподателя доводи за допусната техническа грешка при попълване на подаденото от него заявление.

         Ангажиментът на жалбоподателя по мярка 10 „Агроекология и климат“ е прекратен с обжалвания акт при спазване на приложимите материалноправни разпоредби. Жалбоподателят е подал заявление за подпомагане по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)" по мярка 10 „Агроекология и климат“, което е направление по смисъла на чл.3, т.2 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Според разпоредбата на чл.20, ал.3 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2, 5 и 7 могат да не се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент, като съгласно правилото, регламентирано в чл.20, ал.4 от същата наредба, одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2 и 7 може да бъде намалена с не повече от 10 на сто спрямо площта, за която има поет агроекологичен ангажимент по реда на глава пета или в случаите по ал. 6.

         Съгласно чл.18, ал.3, т.3 от Наредба № 7 от 24.02.2015г., посочена като правно основание за издаване на оспорения акт, Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция прекратява агроекологичния ангажимент и земеделските стопани възстановяват получената финансова помощ по съответното направление, съгласно условията на ал. 4, когато  не са спазили изискванията на чл. 20, ал. 2 и 4. Разпоредбата на чл. 18, ал.3, т.3 от Наредба № 7 от 24.02.2015г е в синхрон с регламентацията в чл.63, т.1 във вр.чл.77, т. 4, буква в) от Регламент № 1306 на ЕП и на Съвета от 17.12. 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Съгласно чл.63, т.1 от регламента ако се установи, че даден бенефициер не изпълнява критериите за допустимост, ангажиментите или други задължения, свързани с условията за предоставяне на помощта или подкрепата, предвидена в секторното законодателство в областта на селското стопанство, помощта не се изплаща или се оттегля изцяло или частично и, когато е приложимо, съответните права на плащане съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не се предоставят или се отменят. В чл.77, т.4, б.в) от регламента е предвидено, че административните санкции могат да приемат форма на изключване от правото на участие в съответната схема за помощ или мярка за подпомагане.

         По делото не е спорно, а и се установява от събраните доказателства, че одобрените площи за прилагане на агроекологични дейности, за които жалбоподателят е поел агроекологичен ангажимент са в размер на 702.40 ха площ. В същото време процентът на припокриване на площта от пресичане на заявените през текущата кампания за 2016 г. парцели спрямо одобрените/референтни парцели за участие по мярка 10 „Агроекология и климат“ е под 90%, а именно 87.07 %. В този смисъл е и заключението на вещото лице, което изцяло потвърждава констатациите на административния орган, направени в резултат на административните проверки по чл. 52, ал.1 от наредбата.

         Възраженията на жалбоподателя за допусната техническа грешка при попълване на заявлението правилно не са взети предвид от административния орган. Както се установява от съдържанието на заявлението, в случая са извършени автоматични проверки от административния орган на вписаните данни в заявлението, като в секция „Предупреждения“ на същото изрично са посочени направените грешки от  жалбоподателя при попълването на документа. Посочено е, че  е декларирана по-малка площ по направление (ВПС 4.1) в сравнение с предходната година. Уточнено е, че предишната кампания земеделският производител е заявил 723.53 ха, а за текущата- 611.56 ха, което е 84.52 % от декларираната площ по предишната кампания по направлението. Това разяснение е достатъчно, за да се приеме, че е предоставена на жалбоподателя възможност да коригира грешката си.

         С оглед изложените съображения съдът приема, че е установено от административния орган неспазване на изискването по чл.20, ал.4 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Налице са изискуемите  материалноправни предпоставки за издаване на оспорения акт, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

С оглед формирания извод за неоснователност на жалбата и своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал.4 от АПК следва се присъдят на ответната страна разноски по делото в размер на 100 лева- възнаграждение за юрисконсулт.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                        Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „С.П.“с ЕИК ******** , със седалище и адрес на управление: гр. ********, представлявано от С. Д. П. против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за кампания 2016, изх. № 01-65/2449 от 13.12.2017 г.

ОСЪЖДА ЕТ „С.П.“с ЕИК ******** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението.

                                                

СЪДИЯ: