ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 164 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „С.П.“не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ се явява юрисконсулт Л..

Явява се вещото лице Д.С..

 

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Инж. Д.С.С.- 51г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице С.: Представила съм заключение, което поддържам. В отговора по т.1 от заключението е допусната техническа грешка, като в края на изречението е поставен въпросителен знак, вместо точка.

 

Юрисконсулт Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Изготвеното заключение е подробно и всеобхватно, всестранно е изготвено и нямам въпроси към вещото лице, поради което моля да бъде прието.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице С. възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт Л.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответната страна и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. и съдебно-деловодни разноски в размер на 250лв. за изготвяне на съдебно-техническа експертиза. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, тъй като считам, че делото не е с особена трудност.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: