ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 164 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „С. П.“ се явява адвокат Я., надлежно упълномощена.

За ответника зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ се явява юрисконсулт Л., с приложено по делото пълномощно.

 

Адвокат Я.: Да се даде ход на делото. Завявам, че обжалваме Акт за прекратяване на ангажимент по мярка с изх.№ 01-6500/2449/13.12.2017г. Правя това уточнение, тъй като в жалбата е допусната техническа грешка

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „С.П.– С. Д. П.“ против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014г.-2020г. за компания 2016г., издаден от зам.изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ , с изх.№ 01-6500/2449/13.12.2017г.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат Я.: Поддържам жалбата. Във връзка с указанията относно разпределение на доказателствената тежест, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, за която съм изготвила специална молба с поставени задачи, като вещото лице, след като се запознае с материалите по делото, да отговори на въпросите, посочени в молбата. Представям препис за ответната страна. Уточнявам първия зададен въпрос- имам предвид вещото лице да се запознае с документите и по-конкретно с общото заявление за подпомагане, и да отговори колко от всички очертани земи, които са посочени в заявлението, че се обработват в селището, попадат в допустимия слой. Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде присъединена представената в цялост административна преписка от Държавен фонд „Земеделие“. Също имаме искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да се запознае с представените по административното дело заявления за подпомагане за 2015г.-2016г. и при посещение на Държавен фонд „Земеделие“ в София, да отговори на изрично поставени въпроси в молбата, която представям. Не възразявам по искането на жалбоподателя за назначаване не експертиза с въпросите от негова страна. Други доказателства няма да соча.

Адвокат Я.: Не възразявам да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпросите на ответника.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към административната преписка писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените от страните искания за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключението на същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с материалите по делото, в т.ч. заявление за подпомагане, подадено от ЕТ „С. П.“ на 24.06.2016г. и извърши при необходимост проверка в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“, да даде заключение поставените от страните задачи, както следва:

1) какъв е процентът на заявените от ЕТ „С.П.“със заявление за подпомагане 2016г. земи, попадащи в допустимия слой за 2016г.;

2) какъв процент е площта на земите по т.1, спрямо размера на одобрената (референтната) площ за ЕТ „С.П.“по направление „поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение.;

3) кои са заявените за подпомагане парцели, за които е поет петгодишен ангажимент и какъв е размерът на одобрените/референтни парцели по м.10 за извършване на агроекологични дейности на ЕТ „С.П.“по заявление с УИН 02/110715/07667, ведно с Приложение за кандидатстване за агроекологични плащания за кампания 2015г.;

4) има ли разлика- намаляване между одобрените/референтни парцели по м.10 на жалбоподателя и заявените през текущата кампания парцели, предвид идентичност на БЗС, както по размер, така и по местонахождение;

5) какъв е процентът на допустимата площ в заявлението за кампания 2016 спрямо одобрените/референтни парцели за участие по мярка 10, направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение /ВПС-4.1/", и каква е предвидената по нормативна уредба санкция.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 500 лева платим от двете страни по равно в 7-дневен срок от днес.

Съобщава на страните, че вещото лице ще бъде определено в закрито заседание, след представяне на доказателство за заплащане на определения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: