Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  513                             от 22.03.2017г.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, дванадесети  състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

   Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й.Б.  като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 164 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Образувано е по жалба на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД; ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Александър Стамболийски“, представлявано от управителя д-р Д.П.Б., против писмена покана изх.№ 29-02-1103/28.12.2016 год., издадена от директора на РЗОК Бургас, с която жалбоподателя е приканен да възстанови доброволно неоснователно получена сума в размер на 1428 лева. В поканата е посочена сметката , по която трябва да се внесе сумата в полза на РЗОК-Бургас и е указано, че в случай на невнасяне на сумата в указания срок, същата ще бъде прихваната от последващото плащане по сключения договор. В жалбата е направено  искане за отмяна на оспорената покана с аргументи, че констатациите на проверяващия орган са абсолютно незаконосъобразни.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. К., поддържа жалбата и направеното в нея искане.

Ответникът  по оспорването – директорът на РЗОК гр. Бургас, представя административната преписка по издаване на оспорения акт. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Й., оспорва жалбата като неоснователна, ангажира допълнителни писмени доказателства и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Бургаският административен съд, след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е лечебно заведение по смисъла на чл.9, ал.1 от Закона за лечебните заведения и в това си качество е сключил Договор № 020903/24.02.2015г. с Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

На 19.05.2016 год., между същите страни е подписано и допълнително споразумение № 72 към Договор № 020903/24.02.2015 год.

Със Заповед № РД-25-1117/10.10.2016 год., на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 72, ал. 3 от ЗЗО - л.10 от делото, Директорът на РЗОК Бургас е разпоредил извършване на финансова проверка на „МБАЛ Дева Мария“ ЕООД. Проверката е със следните задачи: 1. Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2015г., Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на НС на НЗОК и ЗЗО на извършената от лечебното заведение дейност за периода 1-30.09.2016г. по договорените КП; 2.Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2015г., Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. и ЗЗО при повторна хоспитализация на пациенти по договорени клинични пътеки, съгласно доклади на началник сектор „ДКБМП“ с вх.№ 02/91-38/28.06.2016г. и № 02/91-49/11.08.2016г. Определени са финансовите инспектори, които да присъстват при проверката.

Резултатите от проверката са обективирани в констативен протокол № 1360/14.10.2016г.              Видно от цитирания констативен протокол, при извършения финансов контрол на документацията на пациентите по време на хоспитализация са констатирани нарушения и  е съставен протокол за неоснователно получени суми –л.9 от делото, със следните констатации:

По т.7.1 от Протокол №1360 от 14.10.2016г. при проверка на хоспитализациите на ЗОЛ С.И.Г. е констатирано следното:

-спешна хоспитализация с ИЗ №6016 от 01-06 по КП № 197 „Консервативно лечение при остри коремни заболявания" с окончателна диагноза: Илеус- механикус и придружаващи заболявания: Са панкреатис, Хроничен гастрит. По ИЗ е дадена препоръка за планово оперативно лечение и болният е изписан на 06.07.2016г.

-спешен прием с ИЗ №6206 от 07-19.07.2016г. по КП №171 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуодденум с голям и много голям обем  и сложност при лица над 18 години“  с окончателна диагноза : Са. Вентруколи. От амнезата в ИЗ постъпва за оперативно лечение в планов порядък. От наблюдение на болния в ИЗ постъпва в ХО за планово оперативно лечение . По НХ бл.МЗ№7 е осъществен спешен прием и болният е опериран в дена на постъпването.

По т.7.2. от Протокол №1360 от 14.10.2016г. при проверка на хоспитализациите на ЗОЛ Димо Русев Димов е констатирано следното:

-планова хоспитализация с ИЗ № 5691 от 22-27.06.2016г. по КП № 197 „Консервативно лечение при остри коремни заболявания" с окончателна диагноза Илеуспаралитикус и придружаващо заболяване Панкреатитис хроника. От медицинската документация е видно, че болният постъпва за планово оперативно лечение с КАТ данни за интрадуктална панкреасна муцинозна неоплазия с клиника на хроничен панкреатит. В хода на предоперативната подготовка е с клиника на паралитичен илеус. След проведеното консервативно лечение чревният пасаж е възстановен. По ИЗ е изписан на 27.06.2016г. и е насочен отново за планово оперативно лечение на панкреаса.

-спешен прием с И3№ 5916 от 28.06 до 12.07.2016г. по КП № 171 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години" с окончателна диагноза Панкреатитис хроника. По анамнеза в ИЗ постъпва за планово оперативно лечение, което е проведено на 29.06.2016г.

В протокола за неоснователно получени суми е посочено, че е налице неоснователно получена сума в общ размер от 1428 лева, която изпълнителят е длъжен да възстанови.

По повод подаденото от лечебното заведение възражение е изготвено становище  от началник отдел ДКИОД в РЗОК Бургас.

Въз основа на протокола за неоснователно получени суми, възприемайки изцяло съдържащите се в същия констатации, директорът на РЗОК-гр.Бургас е издал оспорения в настоящото производство административен акт .

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорвания административен акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговото издаване и при правилно приложение на материалния закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК  съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на административните актове по смисъла на чл. 146 от АПК.

Оспореният акт е издаден от директора на РЗОК-гр.Бургас, който е компетентен орган по смисъла на чл.76а, ал.3 от ЗЗО да издаде писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание. Актът е в предписаната писмена форма, посочени са фактическите и правните основания за издаването му, съдържа разпоредителна част, с която се определят задълженията на адресата му, начина и срока на изпълнението им, съобразно изискванията на чл.59, ал.2 от АПК.

При издаването му са спазени административнопроизводствените правила. В съответствие с чл.76а, ал.2 от ЗЗО е съставен протокол за неоснователно получени суми като на провереното лице е предоставена възможност да представи възражения пред директора на РЗОК –гр.Бургас в 7-дневен срок от връчване на протокола.

Съдът намира изложените в жалбата възражения за неоснователни по следните съображения:

От представените в съдебно заседание доказателства по опис се установява по безспорен начин, че ИЗ №6016, ИЗ №6206 и ИЗ №5691 са отчетени в РЗОК Бургас по спецификацията към фактура № 1000000351/9.08.2016г. като извършена дейност за отчетен период 1.07.2016г-31.07.2016г., като фактурата е заплатена от РЗОК . Заплатената дейност обаче по КП №197 не се заплаща, поради което жалбоподателят е получил суми без правно основание. Наложилото се оперативно лечение, отчетено по КП №171 обуславя заплащане само по оперативната клинична пътека, съгласно разпоредбата на чл.214 от Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. С оглед изложеното съдът намира за законосъобразен извода, направен в оспорения административен акт, че плащане за хоспитализация по КП №197 и ИЗ№6016, ИЗ №6206 и ИЗ №5691 не се дължи от страна на РЗОК.

Както правилно е посочил административният орган, нормата на чл. 214 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 год. на НС на НЗОК изрично предвижда, че при постъпване на пациент по терапевтична КП,  по която са извършени диагностично-терапевтични процедури и доказаната диагноза в хода на лечението по тази КП индикира оперативно лечение, на изпълнителя на болничната помощ се заплаща само хирургичната КП.

От представените в съдебно заседание доказателства под опис се установява, че ИЗ №5916 е отчетено в РЗОК –Бургас по спецификацията към Фактура № 1000000337/12.07.2016г. като извършена дейност за отчетен период 1.06.2016г.-30.06.2016г.  Пациентът е хоспитализиран по терапевтична КП №197 „консервативно лечение при остри коремни заболявания“  за периода 22.06.2016г.-27.06.2016г. Веднага след изписването му по тази КП  същият е хоспитализиран по оперативна клинична пътека №171 за периода от 28.06.2016г. до 12.07.2016г. Заплатената дейност по КП №197 обаче не се заплаща съгласно нормата на чл.214 от Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г., поради което жалбоподателят е получил суми без правно основание.

Изложените в жалбата твърдения за спазването на всички медицински онкологични стандарти не са предмет на спор между страните в процеса, поради което са ирелевантни за изхода на съдебното производство.

По изложените съображения, съда намира, че оспорената писмена покана е законосъобразен административен акт. Не са налице основанията по чл.146 от АПК за отмяната й, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Относно искането за присъждане  на юрисконсултско възнаграждение, съдът съобрази следното:

 Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, съдът намира, че следва да присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 600,00 лева, определено по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 09.07.2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, с оглед материалния интерес.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, дванадесети състав,

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалба на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД; ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Александър Стамболийски“, представлявано от управителя д-р Д.П.Б. против писмена покана изх.№ 29-02-1103/28.12.2016 год., издадена от директора на РЗОК Бургас.

ОСЪЖДА УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД; ЕИК *** да заплати на РЗОК Бургас сумата от 600, 00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: