ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори февруари                  две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 164 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

            За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ УМБАЛ „Дева Мария“, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

            За ОТВЕТНИКА  директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

    Производството е образувано по жалба УМБАЛ „Дева Мария“ против писмена покана изх.№29-02-1103/28.12.2016г. на директор на РЗОК Бургас,  издадена на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗД за доброволно внасяне на сумата от 1428 лева.

 

            Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата на всички основания посочени към нея. Към настоящия момент нямам искане по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям и  моля да приеме доказателства под опис, от които се установява, че  описаните дейности в писмената покана  са отчетени от лечебното заведение и същите са заплатени от фонда. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ К.: По отношение на представените доказателства, същите доказват отчетена и заплатена дейност и нямат отношение към спора повдигат пред Административен съд Бургас, но не възразявам да бъдат приети по делото. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства по делото, както и доказателствата представени от юрисконсулт Й. в днешното съдебно заседание  под опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

          АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите депозираната жалба. По двете  точки описани в Констативния протокол се касае за тежки комплицирани онкологични случаи, при които са извършени всички дейности по съответните клинични пътеки. Така изложените констатации в Констативния протокол и покана, ако бъдат приети се получава една хипотеза, при която би следвало лечебното заведение да върне пациенти нуждаещи се от лечение, но както казах при тежките онкосъстояния няма как да се планира кога ще се появи болковия синдром, за да е налице хипотезата, при която се отказва плащане при дублирани пътеки и съответно изпълнение на клинична пътека след клинична пътека. Самото здравословно състояние на пациента не позволя да го върнем и да му кажем ще те лекуваме планово. В горния ред на мисли, моля да уважите жалбата, като отмените обжалваната покана издадена от ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата като недоказана. Моля, да потвърдите писмената покана, издадена от директора на РЗОК като законосъобразна. Представям  писмени бележки  с изложени аргументи по съществото на спора.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: