ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД-П.П., редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се явява ю.к.Й., надлежно упълномощена.

ЯВЯВА се вещото лице С.А.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба вх.№8556/08.09.2016 г. от адв.К.М., процесуален представител на жалбоподателя „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД, с която моли за отлагане на делото, поради служебната му  ангажираност в Бургаски свободен университет.Представя служебна бележка от деканското ръководство от ЦЮН при БСУ.

         Ю.к.Й.- Да не се дава ход на делото.

Съдът като взе предвид становището на страната  счита, че липсват процесуални  пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание  предвид обстоятелството, че не се представят обстоятелства за невъзможност от страна на управителя на дружеството жалбоподател да се яви в днешното съдебно заседание и представлява дружеството в производството, поради  което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния  представител на жалбоподателя да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№8474/02.09.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А.52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещото лице А. - Изготвила съм заключение,  което поддържам.

Ю.к.Й. - Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Съдът счита, че така представеното заключение следва да бъде прието, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А. по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 Да бъде изплатено възнаграждение, съобразно  представената  справка- декларация в размер на 800.00/осемстотин/ лева в размера на внесения депозит.

Ю.к.Й.- Нямам доказателствени  искания.

Въпреки липсата на доказателствени  искания с оглед актуалната практика на СЕС по въпроси, касаещи  данъчното облагане по въпросите на ДДС, съдът намира за необходимо   ответния  орган да извърши служебна  проверка и при наличие на данни за издадени ревизионни актове по отношение на  доставчиците  на жалбоподателя по спорните доставки, касаещи процесния период или близки предхождащи го такива да представи техни копия, с отразяване  на обстоятелството влезли ли са същите в сила.

Съдът като взе предвид обстоятелство,  че делото не е пълно, всестранно и  обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поред което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 26.10.2016 година от 13.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:20 часа

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: