ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД, редовно уведомен,  явява се представител адв.М.- надлежно упълномощен.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се явява ю.к.Й., надлежно упълномощена.

АДВ.М.- Да се даде ход на делото.

Ю.К.Й.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         АДВ.М. - Нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

         Ю.К.Й. -Получих единият ревизионен доклад  на един от доставчиците  на жалбоподателя и го предоставям  на съда, останалите не съм ги получила,  не всички  имат ревивзионни производства,  касаещ част от спорния период.Относно останалите  към настоящият  момент нямам данни, представям  в оригинал и писмо от Директора на дирекция ОДОП  гр.Бургас, с което сме изискали данните, но друг отговор към настоящия момент нямаме.

         АДВ.М. -  Да се приемат, не възразявам.

         По така представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства съдът, предвид становищата  на страните

 

О  П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА РЕВИЗИОНЕН  акт № Р-2215-1405439-091-001/16.03.2015 година на КЕЙ БИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД,  без данни за обстоятелството  дали същия е влязъл в сила.

Съдът като взе предвид  обстоятелството,  че  липсват категорични данни  за това налице ли са  издадени и срещу останалите доставчици ревизионни актове, касаещи  спорния по делото период намира, че липсват  основания  за  поредно отлагане на делото. Намира доказателствената  съвкупност за достъчна за изясняване на  фактическата  страна на спора, поради което

 

О  П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането  на доказателства.

ДАВА  ход по същество.

АДВ.М.- Уважаеми господин председател, моля да уважите  жалбата и да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. От представените  по делото доказателства не може да се направи извод за липсата на доставка като предпоставка за упражняване правото на данъчен  кредит.Видно от заключението по експертизата,  че дружеството е разполагало   през периода със  съответната складова наличност на  стоките по спорните доставки. Налице са всички изисквания, визирани в чл.68  от  ЗДС Моля да имате предвид  и практиката на СЕС,  с оглед на което Ви моля да обявите акта за незаконосъобразен. В случай, че уважите искането ни моля,  да присъдите в тежест на  администрацията направените  по делото разноски.

Ю.К.Й.- Уважаеми господин председател, моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна   и недоказана. Не се събраха допълнителни  доказателства да оборят тезата на органа на приходите, че няма прехвърляне   между доставчците и жалбоподателя и по тази причина е отказано право на данъчен кредит и не са признати разноски в тази връзка. Моля за ю.к.възнаграждение   в размер на 1862 лева.

Съдът счете делето за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:17 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: