ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети февруари                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. М. ведно с пълномощно, с която същият желае да бъде даден  ход на делото и за изясняване на фактически обстоятелства да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с нарочно формулирани въпроси.

 

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

 По хода на делото:

 ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА жалбата на „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД против Ревизионен акт № 02000215001954-091-001/08.10.2015 г. на орган по приходите, потвърден с Решение 331/28.12.2015 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ведно с представени писмени доказателства, касаещи складова наличност, извлечения за закупените стоки от преките доставчици по спорните по делото фактури.

УКАЗВА на страните, че в тежест на всяка една от тях е да установи положителните твърдения и обстоятелствата, на които основава тезата си.

ДОКЛАДВА и постъпилата по делото административна преписка, изпратена от ответния орган.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата. Считам писмените доказателства за нередовни, тъй като представляват разпечатки от счетоводните регистри. Считам, че са антидатирани, тъй като не съответстват на представените доказателства в хода на ревизията. Представените доказателства в хода на ревизията обуславят липса на аналитична отчетност при жалбоподателя, а в конкретния случай от представените разпечатки не може да се направи извод за представена такава аналитична отчетност. Тези доказателства доказват заприхождаване на стока от същия вид, която обаче не може да бъде съпоставена с доставена такава стока от конкретен доставчик, тъй като липсва номер на фактура. Също така, тези разпечатки не са съпоставени с цялостното счетоводство на жалбоподателя и със счетоводствата на доставчиците. Не става ясно кой е издател и съставителя на процесните разпечатки.

По отношение на молбата за експертиза, не възразявам.

Да се приеме представената административна преписка. Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на ответната страна намира, че преписката представена от административния орган следва да бъде приета ведно с представените с жалбата писмени доказателства.

Относно представените ведно с жалбата писмени доказателства от жалбоподателя, от същите не се установява техният автор, нито момента на изготвянето им. До изясняване на тези въпроси, писмените доказателства са нередовни, поради което относно приемането им, съдът ще се произнесе след допълнителни уточнения от страна на жалбоподателя.

Съобразно доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, съдът намира същото за допустимо и основателно, поради което следва да бъде уважено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ИЗИСКВА допълнителни уточнения от жалбоподателя относно авторство, дата на изготвяне и счетоводен софтуерен продукт чрез който са изработени представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси. При изготвяне на заключението по всеки един от тях, вещото лице да извърши проверка в счетоводствата на посочените доставчици и констатира налично ли е отразяване на доставките в техните счетоводства, надлежно ли е отразено в счетоводната отчетност това обстоятелство, съхраняват ли се първични счетоводни документи относими към спорните доставки. В случай, че констатациите на вещото лице частично или напълно се различават от констатациите на данъчния орган, същото да изготви варианти за дължимия корпоративен данък по ЗКПО в съответствие с констатираните обстоятелства и за ДДС.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от получаване съобщението, да внесе депозит за допуснатата съдебно-икономическа експертиза в размер на 800 лв. по сметка на Административен съд –  Бургас. Експертизата да бъде изготвена от вещото лице С.А., която да бъде уведомена за назначената експертиза след внасяне на депозит.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.03.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: