ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД, редовно уведомен,  явява се представител адв.М.- надлежно упълномощен.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се явява ю.к.Й., надлежно упълномощена.

АДВ.М.- Да се даде ход на делото.

Ю.К.Й.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ №11236/06.12.2016 година от ю.к.Й., процесуален  представител на директора на дирекция „ОДОП” Бургас, ответник по делото, с която заявяват, че няма да се ползват от документите, съставени на чужд език-гръцки, поради което  не се извършени преводи на същите, посочени в определение № 1897/09.11.2016 година  на съда.

АДВ.М.- Запознат съм със становището на ответния орган.Тези доказателства са относими  към делото и би следвало да бъде приложен превод.

Съдът като взе предвид становището на адв.М. и становището  на ответния орган намира, че към настоящия момент не може да вземе отношение към  съдържанието на посочените писмени доказателства,  поради което и до извършване на превод на същите не е в състояние да прецени относимостта  им към предмета на спора.Предвид това и като  взе предвид факта,  че те са представени от административния  орган съдът,  намира че същите безспорно представляват част от административната преписка и са ползвани  от него при постановяване на оспорения административен акт.

В тази връзка намира за необходимо да задължи  ответния орган да представи надлежен превод на български език на всички писмени доказателства на гръцки език, които съдебния състав в определението  от 09.11.2016 година № 1897 по настоящето дело  е посочил най-общо като находящи се в кориците на делото на листи от №500 до №620, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответния орган да представи надлежен превод  от заклет преводач на български език на всички писмени доказателства, находящи се в кориците на делото на листи от №500 до №620

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 01.02.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: