ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи февруари                                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ЕВРО ФРУКТ” ЕООД, редовно уведомен,  явява се представител адв.М., надлежно упълномощен.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се явява ю.к.Й., надлежно упълномощена.

АДВ.М.- Да се даде ход на делото.

Ю.К.Й.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 634/ 23.1.2017г. е постъпило писмо, ведно с документи, представляващи надлежен превод на български език от гръцки език на доказателства, които са представени по административната преписка, а именно:  превод на фактури, складови разписки и товарителници на дружеството „Евро фрукт“ЕООД – 40 стр.и които съдебния състав е задължил ответника да представи.
          АДВ.М.-Запознат съм с доказателствата.Моля да се приложат към делото.

Съдът счита, че представените преводи  следва да бъдат приложени, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА и ПРИЕМА приложените с писмо входящ №634/23.01.2017 година преводи на указаните от съдебния състав документи, първоначално представени на чужд език.

АДВ.М. – Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Й. – Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.М. - Моля да уважите жалбата и да отмените  ревизионния акт като незаконосъобразен и в тази насока да вземете предвид подробните съображения, изложени в жалбата. В случай, че уважите жалбата  моля, да присъдите  в тежест на ответния орган направените разноски по делото.

Ю.К.Й. - Моля да отхвърлите жалбата като неснователна и недоказана по съображенията, изложени  както  в ревизионния акта така и в решението на  директора на ОДОП гр.Бургас.Млоя да ми присъдете ю.к. възнаграждение в размер на 1862 лв.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: