Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   427       05 март  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 164 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на К.Г.В. ***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 187/9.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 447/2014г., по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0302-000199/16.07.2014г., издадено от началника на РУП – град Царево в частта, с която на касатора за нарушение на чл.40 ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/  е наложена глоба в размер на 20.00 лева на основание чл.183, ал.2, т.11 ЗДвП и за нарушение на чл.123, ал.1 т.2 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.175, ал.1, т.5 ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично. Чрез процесуалния си представител поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че решението на районния съд е неправилно и необосновано и  моли за отмяната му в обжалваната част. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началника на РУП –Царево, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Царево да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Царево, с решение № 187/9.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 447/2014г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 14-0302-000199/16.07.2014г., издадено от Началника на РУП – град Царево в частта, с която на К.Г.В. за нарушение на чл.40 ал.1 ЗДвП  е наложена глоба в размер на 20.00 лева, на основание чл.183, ал.2, т.11 ЗДвП и за нарушение на чл.123, ал.1 т.2 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.175, ал.1, т.5 ЗДвП

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено, че на посочените в АУАН и в НП дата и място К.Г.В. управлявала  лек автомобил „Рено меган Сценик“, като при движение назад, не се е убедила, че пътят зад ППС е свободен, в следствие на което допуска ПТП с пешеходеца М. З., както и че  като участник в ПТП, при което има пострадало лице, не е уведомила МВР, за което била правилно санкционирана на основание чл.183, ал.2, т.11 ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 ЗДвП.

         К.Г.В. е санкционирана за това, че на 06.07.2014г.  около 13.00 часа в село Лозенец в района на селище „Лозенец“ управлява  лек автомобил „Рено меган Сценик“ с рег. №А5014МК, като при движение назад, не се е убедила, че пътят зад ППС е свободен, в следствие на което допуска ПТП с пешеходеца  М. З., както и че като участник в ПТП, при което има пострадало лице, не е уведомила МВР. За така констатираните нарушения, квалифицирани като нарушения на чл.40, ал.1 ЗДвП и на чл.123, ал.1, т.2, б „а“ ЗДвП на В. е съставен АУАН № 292009 от 9.07.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства.

Нарушенията са описани детайлно в АУАН и в наказателното постановление, посредством всички индивидуализиращи ги от обективна страна белези, така, че става ясно по несъмнен начин какви точно нарушения са вменени на санкционираното лице. Описанието им съответства на дадената от административнонаказващия орган правна квалификация. Не са допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на НП. По делото се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че К.Г.В. е извършила нарушенията, описани в пункт1 и пункт 2 от НП. Наложени са й съответните наказания – глоба в размер на 20.00 лева, предвидена в разпоредбата на чл.183, ал.2, т.11 ЗДвП за нарушение на правилата за движение назад, установени в чл.40, ал.1 ЗДвП и глоба в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, предвидени  кумулативно в разпоредбата на чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за неизпълнение на задълженията на водач на МПС – участник в ПТП, при което са пострадали хора, установени в чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП, б. „а“ ЗДвП. Наложените наказания на К.В. са в минималните установени в закона размери, определени съобразно факторите, установени в чл.27, ал.2 ЗАНН.

 С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна. 

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 187/9.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 447/2014г., по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно.

        

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.