ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 20.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесети февруари                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 164 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Р.М., редовно уведомена, не се явява в съдебна зала и не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпилата жалба от М.Р.М., против Заповед № 150/15.01.2013 г. на кмета на Община Бургас, с която не е определена група за жилищна нужда и не е включена в картотеката на отдел „Жилищна политика” при Община Бургас жалбоподателката.

         УКАЗВА на жалбоподателя, че е нейна тежестта да докаже наличие на предпоставките за уважаване на направеното от нея до кмета на Община Бургас искане.

Отделно от това, с оглед обстоятелството, че всяка страна следва да докаже позитивните факти, които твърди и излага в настоящото производство, съдът УКАЗВА на ответния административен орган доколкото се касае за такъв позитивен факт, че в административната преписка липсват доказателства за наличие на задължения на жалбоподателя към „В и К”, „Топлофикация” и „ЕВН”, произтичащи от ползването на общинско жилище.

         УКАЗВА на жалбоподателката М.М., че не сочи доказателства за семейното си положение, както и за броя на членовете на семейството си.

        

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка, както и предходната редакция на НУРУЖНГННПОЖ.

 

Съдът счете, че както административната преписка, така и представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство са относими към предмета, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка и предходната редакция на НУРУЖНГННПОЖ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: С оглед указанията дадени от съдебния състав в днешно съдебно заседание заявявам, че едно от задълженията на жалбоподателя е за неплатени наеми към Община Бургас за ползване на общинско жилище, а другото задължение е към „В и К”. Моля, делото да бъде отложено в подходящ срок, като ми бъде дадена възможност да представя доказателства за тези обстоятелства.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а делото да бъде отложено за друга дата, като бъде предоставена възможност на ответния орган да представи доказателства във връзка са указанията на съдебния състав, дадени в днешно съдебно заседание за дължими неплатени наеми и комунални услуги от страна на жалбоподателката.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.03.2013 г. – 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: