ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1649 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Българиън рекавъри къмпани“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

Ответникът- началник на сектор към ОД МВР Бургас, Районно управление Несебър, не се явява, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Българиън рекавъри къмпани“ ЕООД против заповед № 18-0304-000391/12.06.2018г., издадена от началник сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, за налагане на принудителна административна мярка-прекратяване регистрацията на пътно превозно средство за срок от 6 месеца.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило допълнително становище от пълномощника на жалбоподателя, с приложено пълномощно.

Съдът докладва постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя с приложено към нея писмо изх. № 14/09.08.2018г. от ръководител на отдел „Порше лизинг БГ“ ЕООД.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и приложеното към молбата от пълномощника на жалбоподателя писмо с изх. № 14/09.08.2018 г. от ръководителя на отдел „Порше лизинг БГ“ ЕООД, са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и писмо с изх. № 14/09.08.2018г.  на от ръководителя на отдел „Порше лизинг БГ“ ЕООД.

 

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: