ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1649 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:13 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Мегатекс 88“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.12 от делото.

За ответника зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) на община Бургас се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили от ответника три броя специализирани схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, вкл. и допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „Централен“, а от трето неучастващо по делото лице Министерство на туризма е представен договор за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – централен“ и специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения.

ДОКЛАДВА, постъпило заключение на вещото лице на 15.01.2018г. Заключението е в рамките на седемдневния срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж. К.Д.М., 66г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам уточняващи въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер на 200 лв. Да се издаде РКО.

ПРИЕМА представените от ответника специализирани схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, вкл. и допълнителни търговски площи на територията на морски плаж централен, както и представените от трето неучастващо по делото лице - Министерство на туризма договор № Т-Т-РД-35-5/24.01.2017г. за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – централен“ и специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения.

АДВОКАТ С.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: От името на дружеството-жалбоподател, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед, като подробни съображения ще изложа в писмена защита, в срок определен ми от съда.

Бих желал само да маркирам, че заповедта е порочна и незаконосъобразна по следните съображения - на първо място, от приетата съдебно-техническа експертиза се установява, че са налице признаците на строеж по смисъла на закона, а не на преместваем обект. Алтернативно, дори съдът да приеме, че в определени части е налице строеж, а в други части - преместваем обект, то посредством съдебно-техническата експертиза се установява, че става въпрос за пътека, а не за дървен подиум, не за декинг, защото това са само фрази, става въпрос за дървена пътека, а не за преместваем обект. Дори да се приеме, че е преместваем обект, то той не попада в обхвата на чл.56, ал.2 от ЗУТ, защото няма търговско или друго предназначение.

На трето място, налице е разминаване, фактическо разминаване на търговския обект. В заповедта е записано за обект с площ от 400 кв.м, находящ се в поземлен имот 07079.618.141, докато в действителност се установява от съдебно-техническата експертиза, че в имот 07079.618.141 попада пътека с квадратура около 420 кв.м, а в имот 07979.618.139 попада пътека с квадратура от около 50кв.м.

Липсата на съответствие на това, което е посочено като предмет на премахване в заповедта, спрямо посоченото на място, не може да стане ясно какво трябва да бъде премахнато и къде.

Моля да ни бъдат присъдени разноски, за което представям списък. Доколкото в договора за правна защита е записано, че сумата ще бъде заплатена по банков път, представям извадка от банковата сметка на дружеството, че същите са заплатени по банков път.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам заповедта за правилна и законосъобразна.

Не съм съгласна с твърдението на жалбоподателя, че преместваемите обекти са изброени в чл.56, като считам, че дървената пътека е премествам обект, като се съди по начина на закрепване към терена, няма трайно закрепване нито към сградата или терена, нито има нещо общо с конструкцията, нито представлява част от общата конструкция. Същата може да бъде преместена и е възможно да бъде използвана със същото предназначение, поради което считам, че е преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: