ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1649 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Мегатекс 88“ ООД, редовно призован се представлява от адвокат Д.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.12 от делото.

За ответника зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) на община Бургас се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № 1449/13.06.2017г. на зам.директор по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на жалбоподателят е заповядано да премахне собствения си преместваем обект „Пътека от дървен подиум (декинг) (обект №8 по приложената схема) с площ 400 кв.м около сграда с идентификатор 07079.618.141.20 по КК на гр. Бургас, разположен върху поземлен имот с идентификатор 07079.618.141, който е – изключителна държавна собственост, с трайно ползване „Крайбрежна плажна ивица“ гр. Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

С оглед установяване на обстоятелствата в настоящото производство и това дали процесния обект представлява преместваем обект, сме формулирали въпроси към съдебно-техническа експертиза, които моля да бъдат допуснати.

Моля да уважите също така и направените с жалбата доказателствени искания на стр. 5 и 6. Във връзка с това искам да уточня, че цялата процедура е тръгнала по искане от Министерство на туризма, като в писмото от Министерството на туризма е посочено, че в договора за наем има утвърдена схема на активна плажна площ и позицията на Министерството на туризма е, че част от процесния обект попада в активната плажна площ, активната плажна площ е част от договора сключен с концесионера. В тази връзка искам да установим дали обектът попада или не в тази активна плажна площ. Схемата и договорът следва да се съхраняват в Министерството на туризма.

Моля да ми предоставите възможност да представя молба по чл. 192 от ГПК до трето неучастващо лице – Министерство на туризма, за представяне на договор за наем и схема за активната плажна площ.

По поставения към съдебно-техническата експертиза въпрос 2 – съдът да прецени.

Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По доказателствените искания - по отношение на втори въпрос считам, че същият е правен. Практиката е ясна, че дървените пътеки и декинка са преместваем обект.

По отношение на първия въпрос – дали е свързан трайно със сградата и представлява ли част от трайната конструкция или е само прилепен, моля да бъде добавен и въпросът по какъв начин е прикрепен обекта.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.1 от делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпрос 1 и 3 на л.6 от делото, както и да отговори на въпрос 2 формулиран от съда по следния начин: вещото лице да опише в експертизата, от техническа гледна точка, какъв е начинът на изпълнение на процесния обект, какво е функционалното му предназначение, както и вещото лице да отговори на въпроса поставен от процесуалния представител на ответника в изявлението му по-горе в протокола.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас. и УКАЗВА, че в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес, по реда на чл. 192 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК, да представи молба за събиране на доказателства, намиращи се у третото лице – Министерство на туризма, съобразно направеното с жалбата доказателствено искане.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дн.срок да представи по делото специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на плаж „Бургас – централен“.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: