ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети октомври                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1648 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Пиргосплод” АД, редовно призовани, не изпращат представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е във връзка с оспорване на Областен управител на област Бургас на Решение № 1039 по протокол № 39/26.06.2014 г., т. 26 от дневния ред на Общински съвет Поморие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: В Областна администрация Бургас е входиран протокол от заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 30.07.2015 г., в който с решение № 1464 от същата дата общинският съвет е оттеглил процесното решение, но към настоящия момент не разполагам с доказателства дали това отменително решение е влязло в сила, поради което моля да укажете на Общински съвет Поморие да представи доказателства, че това решение е влязло в сила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Други доказателства към настоящия момент нямам, предвид това, че производството може да бъде прекратено.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед представеното решение следва да укаже на Общински съвет Поморие в 7-дневен срок от уведомлението да представи доказателства за влизане в сила на решение № 1464/30.07.2015 г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на Общински съвет Поморие в 7-дневен срок от уведомлението да представи доказателства за влизане в сила на решение №1464/30.07.2015 г.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.11.2015 г. от 14:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: