ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети май                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1648 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на Област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило по делото от Общински съвет Поморие заверено копие на административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приеме административната преписка.

Да се изиска от Общински съвет Поморие да представи Наредбата за реда за придобива, управление и разпореждане с общинско имущество в редакцията й към датата на приемане на решението и годишната програма за  управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

По доказателствените искания на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответника административна преписка.

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Поморие до следващо съдебно заседание да представи Наредбата за реда за придобива, управление и разпореждане с общинско имущество в редакцията й към датата на приемане на решението и годишната програма за  управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Съдът констатира, че Общински съвет Поморие не е представил доказателства, че „Пиргосплод” АД е собственик на имотите, предмет на представения предварителен договор, които би следвало да са част от административната преписка, поради което, в изпълнение на задълженията си по чл. 171 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Поморие до следващо съдебно заседание да представи доказателства, че „Пиргосплод” АД е собственик на сградите, разположени на земята, която е обект на обжалвания административен акт.

 

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.07.2015 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: