ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1647 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Е.“ ЕООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юк. М. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

ГЛ.ЮК.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Е.“ ЕООД против ревизионен акт Р-0200021700569-091-001/19.03.2018 г., изцяло потвърден с решение №122/07.06.2018г.  на директора на дирекция „ОДОП“ – Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството-жалбоподател са определени следните данъчни задължения: ДДС за данъчен период 01.12.-31.12.2015 г. в размер на 101042,87 лева,ведно с лихва за забава 13017,87 лева; ДДС за данъчен период 01.02.-28.02.2016 г. лихва за забава 8406,21 лева /дължим данък възникнал поради непризнаване на приспадане по започнала процедура м.12.2015 г./; ДДС за данъчен период 01.03.-31.03.2016 г. лихва за забава 185,56 лева; ДДС за данъчен период 01.08.-31.08.2016 г. в размер на 8358,30 лева, ведно с лихва за забава 1279,39 лева.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 11324/15.10.2018г. от жалбоподателя молба за даване ход на делото в негово отсъствие.

ГЛ.ЮК.М.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката. Считам, че не е необходимо извършване на съдебно-техническа експертиза, тъй като вещото лице няма как да установи дали закупените ел.материали по въпросните фактури от „Т.К.Е.” ЕООД, са вложени във въпросните обекти, тъй като по-голяма част от тях не са видими – става въпрос за кабели.

Относно разпита на свидетелите считам, че такъв не е необходим, тъй като за тази цел би трябвало да са съставени писмени доказателства.

 Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

По двете доказателствени искания, формулирани в молбата, постъпила преди съдебното заседание, съдът счита следното:

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза съдът ще се произнесе след като бъдат разпитани лицата, посочени от жалбоподателя в т.ІІ от молбата.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при довеждане за следващото съдебно заседание от жалбоподателя лицата И.Я.С., Д.Г.З.и К.С.И..

ОТЛАГА произнасянето по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за съдебното заседание, в което ще бъдат разпитани допуснатите свидетели.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.01.2019 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: