ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1647 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.В., редовно уведомен от преди, не се явява, представлява се от адвокат Г. от ВАК, с представено пълномощно по делото л. 92 от административно дело № 6852/2014г. по описа на Административен съд София-град.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно уведомен от преди представлява се от младши юрисконсулт Т.Ч. с представено пълномощно по делото л. 12.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

АДВОКАТ Г.: Не поддържам доказателственото искане от предишното съдебно заседание - за изискване на справки от „Виваком”.

 

 

Съдът, като съобрази изразеното становище в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя намира, че са налице предпоставките за отмяна на определение от съдебно заседание от 28.01.2015година, поради което на основание чл.253 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението от 28.01.2015година, с което е дадена възможност на жалбоподателя да представи молба относно изискване на справки от „Виваком“ АД.

 

 

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим доказателства. Моля да се приключи съдебното дирене.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

АДВОКАТ Г.: Уважаеми г-н председател, моля да отменените заповед №Л-5997/06.06.2014 година на главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ София, с всички последици по закон. На кратко ще се спра на процесуалните нарушения извършени при издаване на процесната заповед, която е незаконосъобразна. Това е второ административно производство образувано за едно и също нарушение като доказателства за това се намират в кориците на делото. Първата заповед за образуване на административно-дисциплинарно производство на главния директор  при ГД „Изпълнение на наказанията“ е №Л-85/3 от 02.01.2013година, като със заповед №Л-87/3 от 02.01.2013година В. е временно отстранен от длъжност до приключване на дисциплинарното производство. Със заповед № Л-3463/3 от 07.05.2013година на  основание чл.245, ал.1, т.3 и ал.3 от  ППЗМВР дисциплинарното производство е прекратено и доверителят ми възстановен на работа. Незнайно защо десет месеца по-късно отново с  Обръщам внимание, че последното производство е в нарушение на чл.225 от ЗМВР, в който изрично се казва  в ал.2, че за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина, дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от отриване на нарушението, в която връзка заявявам, че има преклудиран срок и само на това основание следва да бъде отменена заповедта без да е необходимо съдът да коментира  всички останали нарушения коментирани в самата жалба.Обръщам внимание на почитаемия съд, че в атакуваната заповед има твърдения, които се опровергават от събранитие по делото доказателства. Цитирам на стр.2, изр. последно и началото на стр. 3 в началото полицай В.М.В., в качеството си на държавен служител ог ГДИН, с действията си е допуснал тежко нарушение на служебната дисциплина, като е напуснал поста си и е осщъествил неправомерен контакт с близък на лишен от свобода.... Обръщам внимание, че се доказа, че доверителя ми не е напуснал поста си, а е бил в законоустановено почивка. Това се установи от свидетелските показания на прекия му ръководител, че В. не е напуснал самоволно поста си. На последно място ще посоча още едно нарушение, след цитираното изречение се цитират нарушение на разпоредбите на чл.13, чл.31 и чл.32 от едитчния кодекс за поведение на държавните служители на ГДИН, утвърден със съответната Заповед на министъра на правосъдието от 2006 година. В заповедта пише, че служителят е длъжен да пази доброто име на институцията, При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на службата” и незнайно защо е вмъкнато „Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да урони престижа на службата”. Заявявам че няма нито едно доказателство за участието на жалбоподателя В. в каквато и да е скандална проява. С оглед всичко изложено до тук и в жалбата, моля да отмените на което и да е основание от посочените от мен процесната заповед като незаконосъобразна. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми и разноските по делото, за което не представям списък за разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаеми г-н председател оспорваната заповед е законосъобразна и не е издадена в нарушнеие на процесуалните производствени правила. Също така няма нарушение на чл.225, ал.2 от ЗМВР/отменен/ и сроковете за нейното издаване са спазени. Жалбата на полицай В. е неоснователна и моля да я отмените. Поддържам писмения си отговор приложен по делото и моля да отхвърлите  жалбата на полицай В.В. и присъдите в полза на ГД «Изпълнение на наказанията»  юрисконсултско възнаграждение.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

По отношение твърдението за напускане на поста има свидетелски показания, които са дадени пред полицията на 31.12.2012година, с протокол за разпит на свидетел, където са описани обстоятелствата как е станало всичко това. Относно посочените текстове, които са нарушени като уронване на престижа на службата, това е установено по безспорен начин. Полицай В. се е опитал да вкара алкохол в затвора. Моля да се вземат предвид представените доказателства, още с писмения отговор.

Моля да потвърдите обжалваната заповед и оставите без уважение жалбата на полицай В..

 

АДВОКАТ Г.: Реплекирам, че има един единствен протокол за разпит, предодставен в допълнителната справка и в отговора на ответника, а това е именно протокол от разпита на свидетеля З.. Меко казано са странни обясненията, които даде същия този свидетел в настоящото производство и те се различават с тези дадени пред съдия в досъдебното производство.

Има нарушение и на материалния закон, не само процесуални такива. Отказахме се от справките от «Виваком», тъй като те по-скоро касаят наказателното производство и с тях допълнително ще се оборят показанията на З.. От този разпит не може действително да се установи как стоят нещата и не може да бъде доказателство за извършено нарушение от страна на моя доверител. Не съм съгласен, че няма нарушение на чл.225 от ЗМВР. Конкретизирам с дати: на 31.12.2012година  доверителят ми В. е задържан в ареста към V РУП Бургас, на 02.01.2013година РДВР-Бургас изпраща писмо до затвора за това обстоятелство и оттам нататък със заповед на ГД «Изпълнение на наказанията» е образувано производство, като  срокът изтича  в края на февруари 2013година, т.е. когато пред началника е предоставена  справката от назначената комисия по дисциплинарното производство. Говорим, че е минало година и четири месеца. Обстоятелствата изложени в първата заповед и втората са едни и същи никакви нови обстоятелства не се въвеждат, с изключение на това, че има повдигнато обвинение по НК и само в тази връзка е образувано второто производство, но в края на краищата живеем в демократична държава и презумцията за невинност е до оборването и.

Моля съобщенията по делото бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:13часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: