ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1647 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат Г. от ВАК, с представено пълномощно, находящо се на лист 92 от административно дело № 6852/2014г. по описа на Административен съд-София град.

 

Съдът извърши констатация по личната карта на жалбоподателя и установи идентичност в данните отразени по нея и посоченото в жалбата, като по лична карта е записано ет.8, ап. 6. След извършената констатация личната карта беше  върната на жалбоподателя.

        

ОТВЕТНИКЪТ Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно призован, представлява се от младши юрисконсулт Т.Ч. с представено пълномощно, находящо се на лист 12 от делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Делото е изпратено по подсъдност от Административен съд-София град.

Производството е образувано по жалба на В.М.В. срещу Заповед № Л-5997/2 от 06.06.2014г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.

 

ПОСТЪПИЛ писмен отговор от процесуалния представител на ответната страна, препис от който е изпратен на жалбоподателя чрез адв.Г.. 

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Известен ми е отговора на другата страна, същия е неоснователен и моля да бъде съобразен по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Жалбата е неоснователна. Моля да се отхвърли. Поддържам представения писмен отговор по делото. Описал съм подробно аргументите си в писмения отговор по доказателствените искания. Няма да соча други доказателства.

Не мога да отговаря дали изцяло са приложени всички доказателства по дисциплинарните производства на жалбоподателя. Моля да ми се даде възможност да извърша справка и ако е необходимо да представя документи, ако има неприложени такива.

 

АДВОКАТ Г.: Приложени са частично документите от дисциплинарните производства и считам, че би следвало в тази връзка ответника да представи писмо № 335/07.02.2014 година, защото то е във връзка втората дисциплинарна преписка. Относно целостта на приложените доказателства, ние не знаем дали това представляват в действителност цялата преписка. Моля в тази връзка да задължите ответника да представи двете преписки в цялост.

В случая ние имаме депозирано искане за разпит на две лица в режим на довеждане,  но моля да не са при довеждане, а в режим на призоваване. Имаме искане за разпит на К.Г. - командир на отделение към Затвора гр. Бургас. Моля да задължите ответника да посочи трите имена на свидетеля. Искането за разпит на този свидетел е да оборване твърдението в заповедта, че жалбоподателя е напуснал самоволно поста си. Подобно самоволно напускане няма и няма събрани доказателства в тази връзка. За изясняване на това, моля да допуснете този свидетел при режим на призоваване. Ние твърдим, че жалбоподателя е излязъл в законоустановена обедна почивка и за да я ползва е бил пуснат от К.Г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: По този въпрос имаме спор, тъй като ние твърдим, че В. не е бил в обедна почивка, а самоволно е напуснал поста и не се противопоставям относно искането за разпита на този свидетел.

 

АДВОКАТ Г.: Вторият свидетел е С.Д.З., с адрес посочен в протокола за разпит на свидетел. Този свидетел искаме относно установяване на факта посочен в протокола за разпит на свидетел, в който Зеленков е заявил, че при него дошъл униформен човек, даже не е уточнено, че е полицай. Твърдим, че този униформен не е бил В., а друго лице. Въпросният протокол за разпит на свидетел е представен по делото, но не е посочено за какво е представен. Не виждам връзката между двете дисциплинарни производства и този протокол. В обобщените справки се съдържат какви документи разглеждат двете комисии, такъв протокол за разпит на свидетел не видях.

Моля да задължите Затвора гр. Бургас да представи инструкция с особените задължения на постовия надзирател на пост 14. В тази инструкция е отразено начина на почивките на постовия надзирател на пост 14. Искането ни е свързано с твърдението ни, че на този ден- 31.12.2012 година жалбоподателя В. е бил на пост 14 и за всеки пост има отделна инструкция.

Моля също така да бъде представена заповед на началника на затвора за разпределяне на работното време на служителите също към 31.12.2012година.

В същия протокол има посочени два номера, като моля да бъде изискана справка от трите мобилни оператора за периода от 25.12.2012година до 31.12.2012година какви са проведените разговори за приемащите и изходящите номера и на чие име се водят тези номера. Това доказателствено искане е за да опровергаем, че сочените лица са познавали моя доверител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Този протокол за разпит на свидетел е проведен пред съдия Петя Георгиева от Окръжен съд-Бургас и не мисля, че има нещо недостоверно и можем да се ползваме от протокола.

Не се противопоставям на искането за представяне на справка от трите мобилни оператора.

 

Съдът намира доказателствените искания направени в жалбата и днес конкретизирани и допълнени от адвокат Г. за допустими и относими към предмета на спора, поради което

                             

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи, включително и тези в делото на АССГ, като доказателства по делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи в цялост служебно заверен препис от двете преписка по дисциплинарните производства водени срещу В.М.В., във връзка със деяние от 31.12.2012година.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в заверен от страната препис на инструкцията, която е била валидна към 31.12.2012година относно пост №14 на Затвора Бургас, заповед за работното време на служителите в Затвора гр. Бургас и писмо №335/07.02.2014 година.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателствени средства чрез разпит при призоваване на лицата К.Г. - главен полицай в Затвора гр.Бургас и С.Д.З., последният с адрес за призоваване -, при депозит в размер общо от 100 лева, вносим от жалбоподателя В.М.В. в 7- дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА да се изискат справки от трите мобилни оператора –Виваком, Глобул, Мтел за съдържащите се в информационния им масив данни за осъществените в периода от 00.00 часа на 28.12.2012годиа до 12.00 часа на 31.12.2012 година телефонни разговори от абонати с номера. В справката да се посочи изрично осъществен ли е телефонен разговор с номер  и в случай на положителен отговор към кой момент и с каква продължителност от време, а при наличие на данни да посочат имената на абоната на всеки от трите номера.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат Г. в 7-дневен срок от днес да представи писмена молба по чл.192 от ГПК, в която да конкретизира наименованието на мобилните оператори и адресите, на които да бъдат изискани справките.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.01.2015часа от 15.00часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.38часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: