ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  първи октомври                                        две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1646 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РВР КОМЕРС“ ЕООД - представлявано от Ю.З., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат Н., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен, се явява   гл.юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „РВР КОМЕРС“ ЕООД, с ЕИК 102859780, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, адм. център „Сапфир“ етаж 3, чрез представляващия Ю.Л.З., против Ревизионен акт  № Р-02000217005182-091-001/20.03.2018г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от Р.К.Т.на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Г.В.В.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 131/12.06.2018г. на И.С.А.- директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

С жалбата се иска отмяната на оспорения ревизионен акт като незаконосъобразен.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и  чрез назначаване на съдебно-техническа и  съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.Н.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. По доказателствата, имам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, с въпроси в молба, която представям. Имам искане за допускане до разпит на едни свидетел- работник от доставчиците. След това ще ангажирам и счетоводна експертиза, след изпълнението на техническата. Със свидетелските  показания ще  установяваме фактическото изпълнение на СМР-та.

ГЛ.Ю.К.М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Не възразявам за техническата експертиза.Не знам какво ще се доказва по делото със свидетелските показания. Има достатъчно доказателства по делото. Ако свидетелят е служител на доставчика „Дийлс плюс“ ЕООД считам, че същото не е необходимо, защото по делото има безспорни доказателства, че доставки и СМР не са  изпълнени.

Съдът намира, че направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане и възлагане по делото на съдебно-техническа експертиза е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в нарочната писмена молба от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400.00 (четиристотин) лева в 7 дневен срок от днес, вносим от страна на жалбоподателя.

След внасяне на депозита ще бъде определено вещото лице.

Съдът намира за допустимо искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит на свидетел, който да даде показания  относно обстоятелства, свързани със СМР, при режим на довеждане.

Поради което и воден от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от страна на жалбоподателя.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.11.2018 година от 13:00 часа за която дата страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: