ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти септември           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1646 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.К.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н. с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на областна служба „Изпълнение на наказанията“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ОБРАЗУВАНО е по жалба на С.К.П. против Заповед № 263/30.07.2015 г. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията” Бургас, с която му е наложено  дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и постъпилия писмен отговор от процесуалния представител на ответника.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Да се приемат представените доказателства и да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да приемете вече представения писмен отговор и доказателствата към него и да приключите събирането на доказателства. Нови искания по доказателствата нямаме.

 

С оглед изявленията на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства, както и допълнително представените с писмения отговор на ответника.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Н.А: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да отмените заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, тъй като считам, че е незаконосъобразна. Посочени са основанията в жалбата, като всяко едно от тях е самостоятелно основание за отмяната и. Ето защо Ви моля да бъде отменена обжалваната заповед.

Моля да ми присъдите разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя С.П. като неоснователна. Един от аргументите ми за това е, че в обяснението,  приложено по делото, с рег. № 1387/17.06.2015 г., в което жалбоподателят собственоръчно е написал: „… с което съм в нарушение на служебната дисциплина и си осъзнавам грешката.”, под което се е подписал. След като се запознахме с жалбата, е видно от нея, че претенциите на жалбоподателя са по отношение на неспазена процедура по издаване на заповедта, а не по оспорване на самото нарушение. След като съдът се запознаете с представените доказателства сам ще стигне до извода, че в процеса на издаване на оспорената заповед не са допуснати процесуални нарушения. В този смисъл моля да отхвърлите входираната жалбата като неоснователна и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Правя също така възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: