РЕШЕНИЕ

2010

гр.Бургас, 07.11.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в открито заседание на 29 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ : Веселин Белев

 

при участието на секретаря Сийка Хардалова, в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията докладчик а.д. № 1645 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството се провежда по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Ищец е П.Д.Г.. В производството участва чрез пълномощник – адвокат Ж.Й. ***.

Ответник е държавата, представлявана от областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - гр.Бургас. Ответникът взема участие в производството чрез пълномощник – главен юрисконсулт Ана Д.. Ответникът по иска е определен съобразно изискванията по чл.7 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Страна по делото е и прокурора, съобразно изискването на чл.10 ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Ищецът твърди, че е бил представляван от адвокат Ж.Й. в производство по АНД № 4358/2017г. на Районен съд Бургас, приключило с решение № 1813/17.11.2017г. С последното било отменено наказателно постановление, с което на ищеца била наложена глоба в общ размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС срок от 1 месец за нарушение на чл.20 ал.2 и чл.123 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата. Иска се съдът да осъди ответника да заплати на ищеца 300 лв. обезщетение за причинените имуществени вреди, представляващи направените разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по посоченото дело. В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца пледира уважаване на исковата претенция съобразно представените доказателства и изложените в исковата молба мотиви. Претендира присъждане на адвокатско възнаграждение и за настоящото съдебно производство в размер на 200лв.

Прокурорът счита предявения иск за основателен и доказан.

Правното основание на иска е чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

Правното основание на претенцията за присъждане на лихви за забава е чл.86 ал.1 ЗЗД.

Правното основание на искането за присъждане на разноски е чл.10 от ЗОДОВ.

Ответникът оспорва основателността на иска. Счита, че същия е недоказан. Претенцията е за отхвърляне на иска. Не се представят доказателства.

За да се произнесе по така поставения за решаване спор между страните съдът се запозна подробно със становищата им, събраните по делото доказателства и като взе предвид приложимите законови разпоредби, прие за установено следното.

Като доказателства по настоящото дело, в изпълнение на протоколно определение от проведено на 21.09.2018г. съдебно заседание, по делото са приети заверени преписи от приложени документи по АНД № 4358/2017г. на Районен съд Бургас. От тези писмени доказателства се установи, че на ищеца П.Г. е било съставено наказателно постановление № 17-0769-002296/04.07.2017г., на началника на група в сектор „Пътна полиция“  при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП, на основание чл.179 ал.2 предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лв., а за нарушение на чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП, на основание чл.175 ал.1 т.5 от с.з. е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, или общо глоба в размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец. Г. е обжалвал наказателното постановление в срок, при което с решение № 1813/17.11.2017г. по АНД № 4358/2017г. на Районен съд Бургас наказателното постановление е отменено изцяло. Така постановеното съдебно решение не е обжалвано от ищеца пред Административен съд Бургас, поради което същото е влязло в сила на 08.12.2017г., видно от нарочното отбелязване на това върху представения по делото препис на съдебния акт. Пред районния съд жалбоподателя П.Г. е представил договор за правна защита и съдействие от 11.08.2017г. и пълномощно към него, с които е възложил на адвокат Ж.Й. да осъществява защитата му, срещу заплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 300лв. Това се установява от приетия по делото заверен от Районен съд Бургас препис. В договора е отбелязано, че договореното възнаграждение е било заплатено изцяло от клиента на адвоката, като начина на плащане е „в брой“. Отбелязването на това обстоятелство в приложения договор се счита за разписка и доказва наличието на реално плащане в брой на договорения адвокатски хонорар (т.1 от тълкувателно решение № 6/6.11.2013г. по т.д. № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС).

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Съгласно чл.1 ал.1 ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Съгласно чл.37 ЗМВР областните дирекции на министерството са юридически лица, т.е. искът е предявен срещу пасивно легитимиран ответник по смисъла на чл.205 от АПК – държавният орган- юридическо лице, с който съответното длъжностно лице, пряк причинител на вредата, се намира в трудови или служебни отношения.

В процесния случай ищецът е бил привлечен към административнонаказателна отговорност чрез издадено наказателно постановление от административнонаказващ орган, явяващ се длъжностно лице в структурата на ОДМВР Бургас. Издаването на наказателни постановления по същността си представлява изпълнение на административна дейност (т.1 от Тълкувателно постановление № 2/19.05.2015г. по тълкувателно дело № 2/2014г. на ВКС и ВАС), поради което вредите, произтекли от незаконосъобразни действия на АНО следва да се обезщетяват на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

В случая наказателното постановление е отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение, т.е. незаконосъобразността на акта е установена по надлежния ред. От представения по делото договор за правна защита и съдействие се установи, че ищецът е упражнил правото си на квалифицирана адвокатска помощ, необходима за защитата му срещу незаконосъобразното постановление, за което е заплатил 300лв. Необходимостта от заплащане на адвокатски хонорар е възникнала именно поради нуждата на ищеца да се защити от санкциониращият го незаконосъобразен акт. Предвид изложеното съдът прие, че в полза на ищеца е възникнало право да търси обезщетение за причинени имуществени вреди от ответника.

Исковата претенция следва да бъде уважена изцяло. Заплатеният от ищеца адвокатски хонорар е в минималния предвиден размер по чл.18 ал.2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за този род процесуално представителство. Съгласно чл.36 ал.2 изр. второ от Закона за адвокатурата размерът на договореното адвокатско възнаграждение трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.

С оглед изхода на спора, своевременно направеното искане за разноски от ищеца и на основание чл.10 ал.3 от ЗОДОВ, ответникът следва да бъде осъден да му плати разноските по делото, които съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 26.06.2018г. (л.8 от делото) и квитанция за платена държавна такса за образуване на дело (л.9-10 от делото) са в общ размер на 210лв.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА държавата, представлявана от ОДМВР Бургас, със съдебен адрес *** ***, юрисконсулт Ана Д., да заплати на П.Д.Г., ЕГН: **********, със съдебен адрес *** ***, представляван по делото от адвокат Ж.Й. ***, сумата 300лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение за защита по АНД № 4358/2017г. на Районен съд Бургас във връзка със съдебно обжалване на наказателно постановление № 17-0769-002296/04.07.2017г., на началник група към ОДМВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“.

ОСЪЖДА ОДМВР Бургас да заплати на П.Д.Г. 210лв. разноски по настоящото дело.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

 

СЪДИЯ :