ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1644 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.Т.Г., редовно уведомен, се представлява от адвокат П.,  с представено с исковата молба пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА -  Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., с представено пълномощно с отговора на исковата молба.

За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Манев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по искова молба против ОД на МВР-Бургас за присъждане на обезщетение на имуществени в размер на *** лв. вследствие заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по НАХД № 1814/2013 г. на Районен съд - Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на съдебния акт до предявяването на иска, както и законната лихва от подаването на исковата молба до окончателното изплащане.

Към исковата молба са представени посочени в нея писмени доказателства, а съдът изиска за прилагане НАХД № 1814/2013 г. на Районен съд - Бургас.

Ответникът представи отговор на исковата молба, в който оспори иска.

 

АДВ. П.: Нямам възражение по доклада.

Поддържам исковата молба. Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча доказателства.

Представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам възражение по доклада. Оспорвам иска. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада. Няма да соча доказателства.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата и тези, приложени към изисканото НАХД № 1814/2013 г. по описа на Районен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да уважите исковата молба и да присъдите претендираното обезщетение за неимуществени вреди в размер на *** лв. за адвокатско възнаграждение, за отмененото наказателно постановление по НАХД № 1814/2013 г. Направили сме всичко възможно да избегнем настоящото производство. Сумата от *** лв. не е изплатена и затова се стигна до настоящото производство. Направени са разноски, отменено е наказателното постановление, което е в причинно-следствена връзка и съгласно ТР № 1/15.03.2017 г. по т.д. № 2/2016 г. на ООС от ВАС, моля да бъдат присъдени. Претендираме и направените разноски в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите иска, предмет на настоящото производство като неоснователен и недоказан. В хода на делото не са ангажирани доказателства от ищеца, че сумата от 50 лв. представлява адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по НАХД № 1814/2013 г., и че е заплатена реално в хода на производството. В договора за правна защита и съдействие липсва отбелязване за заплащане на адвокатското възнаграждение. В диспозитива на ТР № 1/15.03.2017 г. по т.д. № 2/2016 г. на ООС на ВАС - І и ІІ колегия, заплащането на претендираното адвокатско възнаграждение е категорично необходимо във връзка с установяване основателността на иска. С оглед на горното, считам, че искът е неоснователен и недоказан, и претенцията следва да бъде оставена без уважение.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, а в случай, че уважите предявения иск, то моля да се има в предвид, че възразявам относно присъждане на разноските в списъка в т. 3 и т. 4 за заверката на 9 страници, в размер на 19.00 лв., както и сумата от 0.60 лв. за преснемане на документи. Те не представляват разноски по смисъла на ГПК, които следва да бъдат заплатени.

ПРОКУРОРЪТ: Считам предявената исковата претенция за основателна и доказана по основание и размер.

АДВ. П.: Нито в ГПК, нито в друг закон е посочено как да бъде заплащано адвокатското възнаграждение. Адвокатското възнаграждение се заплаща така, както е посочено в договора за правна помощ, от кочани, които са одобрени от Адвокатска колегия - Бургас и въз основа на тях се прави ревизия и се плащат данъци.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: