ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1644 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,25 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Т.Д. - редовно призован, се явява лично и с адв. Т. – представя пълномощно.

За ответника – Заместник кмет на УТЕС при Община Камено - редовно призован, се явява адв. Ч. - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.Д. против заповед на заместник-кмета на община Камено, с която на жалбоподателя е разпоредено да премахне строеж „селскостопанска сграда” в село Трояново, определен като незаконен.

 

Адв. Т.: Поддържам жалбата. Във връзка със становището на страната, правя следното уточнение: По делото са представени две жалби от Г.Т.Г. и от Т.Г.Я., на базата на които е извършена проверка и е написан констативен акт и протокол, но лицето срещу което е жалбата, е различно по име от лицето, което е жалбоподател.

Моля ответникът да отговори дали става въпрос за едно и също лице между лицето, посочено като строител на кравефермата в ръкописната молба на л.20 и моят доверител?

 

Адв. Ч.: Считам, че въпроса на жалбоподателя е ирелевантен по хода на делото, тъй като тук става въпрос за заповед, касаеща незаконен строеж и е без значение дали са правилно изписани имената на лицето, в чийто имот е извършен незаконния строеж.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.: След като се запознах със съдържанието на молбата на л.20 от делото, констатирам, че в нея не е посочено мястото, в което е построена кравефермата, тоест в този си вид молбата няма връзка със законосъобразността на заповедта и обстоятелствата изложени в нея не подлежат на доказване нито от ответника, нито от жалбоподателя. Имате ли други доказателствени искания?

 

Адв. Т.: Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. Ч.: Оспорва жалбата. Моля да приемете заверена извадка от действащия ПУП. Представям извлечение от ПУП, което съдържа имот  УПИ ІІ-174 в кв.32 по плана на с. Трояново, община Камено, собственост на жалбоподателя.Нямам други доказателствени искания.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ  АДВ. Ч.: В това извлечение нанесен ли е обекта, който е констатиран като незаконосъобразно построен?

 

Адв.  Ч.: Не, не е нанесен. Представям това доказателство като удостоверявам с него, че по ПУП процесната постройка не е предвидена за изграждане, нито е отразявана в последствие.

 

Адв. Т.: Да се приеме доказателството.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: г-н Д. имате ли издавано разрешение за строеж за тази сграда?

 

Жалбоподателят Д.: То е строено преди 45 години. Аз съм го строил върху стара сграда и тогава насрещните собственици бяха други. Купиха сега други хора жилището с което гранича.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Подавали ли сте заявления за узаконяване на сградата на основание § 16 от ДР ЗУТ на основание § 184 от ДР на ЗУТ или на основание § 127 от същия закон?

 

Жалбоподателят Д.:  Не съм подавал, защото това е селскостопанска сграда и не се изисква.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2, включващ доказателствата представени от жалбоподателя и доказателствата представени от ответника.

 

ПРИЕМА извлечението от ПУП на село Трояново, представено от адв. Ч. в днешното съдебно заседание.

 

Адв. Т.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Ч.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Т.: Уважаеми г-н Съдия, настоящата заповед е незаконосъобразна. Става въпрос за селскостопанска постройка по смисъла на чл. 44 от ЗУТ. Съгласно нормата на чл. 147, ал. 1 ЗУТ, за  стопански постройки със селскостопанско предназначение не се изисква одобряване на проекти и издаване на строително разрешение. Тази постройка е именно такава и за нея не се изисква разрешение за строеж, нито инвестиционен проект, нито разрешение по § 127 ЗУТ. Въпреки, че се позоват на чл. 6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Камено, където е казано, че тези постройки трябва да бъдат на разстояние три метра от самата сграда, в представения констативен протокол пише, че разстоянието е 2,5 м. от съответната ограда. Става въпрос, че постройката е на 2,5 м. от оградата, а не от сградата.

         Моля, след запознаване с представените доказателства, да се вземе под внимание, че съществуващата постройка не е построена сега тя съществува от години и в нея се отглеждат крави. По делото има доказателства, че жалбоподателят има сключен договор с общината за отдаване на пасище за тези животни, а също има договор и с Фонд „Земеделие”. От кравите се добива мляко, което се предоставя на хората в България.

         Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна, издадена на основание чл.225, ал.1, т.1 ЗУТ, тъй като за сградата не е необходимо разрешение за строеж, на основанието, на което е издадена заповедта.

 

         Адв. Ч.: Считам обжалваната заповед за правилна и законосъобразна. Незаконната постройка на жалбоподателя представлява постройка на допълващо застрояване и като такава за същата не се изискват инвестиционни проекти, но в ЗУТ и в съдебната практика е  посочено,   че при застрояване, което не е предвидено по действащия ПУП, следва да бъде издадена виза за проектиране от главния архитект като допуснатото застрояване се нанася служебно в ПУП. Видно от представената извадка от ПУП процесната постройка не е отразена. За тази сграда е следвало да бъде изготвено становище от инженер конструктор, както и да бъде издадено разрешение за строеж. Нарушена е разпоредбата на чл.6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Камено. Постройката отстои на по-малко от три метра от имота на съседите. Както е описано и в самата заповед сградата е разположена на разстояние 1,5 м. от съседния имот. Не е вярно твърдението, че постройката е разположена на 2,5 м. от оградата на съседния имот. Считам, че представените от жалбоподателя доказателства – договор за наем на земеделска земя и справка за животни са ирелевантни доказателства към настоящото дело.

         Моля да оставите в сила настоящата заповед като правилна и законосъобразна.

 

         Съдът констатира, че наредбата въз основа на която е издаден административния акт не се съдържа в преписката по делото. Тази наредба има отношение към спора, защото е част от правните и фактическите основания по издаването на заповедта. Съдът счита, че следва да приобщи наредбата към доказателствата по делото, затова

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ определението, с което се приключва събирането на доказателствата.

         ВЪЗОБНОВЯВА процеса във фазата по събиране на доказателства.

 

         Адв. Т.: Разполагам с пълен екземпляр от наредбата, която заверявам пред Вас и моля да приемете като доказателство.

 

         Адв. Ч.: Заявявам, че това е наредбата. Моля да бъде приета.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представения екземпляр от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Камено.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Т.: Нямам какво да добавя.

 

         Адв. Ч.: Нямам какво да добавя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: