Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      1722                                10.10.2018 година                          гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на десети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Биляна Недкова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1643 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Юлиян Г.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 68 от 21.05.2018 г. по АНД № 108/2018 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че не е връчен на касатора издаденият талон за медицинско изследване. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и на наказателното постановление по съображенията, изложени в жалбата.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Карнобатският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 18-0282-000094/14.03.2018 г., издадено от началника на РУ- Карнобат, ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП са наложени на касатора административни наказания- глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила и са налице елементите от състава на нарушението, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на наказаното лице.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 24.02.2018г., около 23.55 часа, при обход със служебен автомобил в гр. Карнобат, по ул. „Димитър Полянов“, в посока паркинга до църквата, полицейските служители Фотев и Мехмед забелязали лек автомобил марка „Пежо“. След няколко криволичещи движения, водачът на автомобила рязко спрял и извършил маневра назад. Полицейският автомобил бил на разстояние от около 10 метра и двамата служители на МВР непосредствено възприели описаните обстоятелства. Извършена била проверка на водача Юлиян Г.Д., в хода на която последният бил поканен до полицейския автомобил, за да бъде проверен за алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер“. След заявен отказ за проверка с техническото средство, Д. си тръгнал, с което осуетил връчване на АУАН на съставения талон за медицинско изследване. Актът бил връчен на същия на 26.02.2018 г. и подписан без възражения.

Съгласно нормата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, при отказ на водача да бъде проверен с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се налага на същия административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години и глоба в размер на 2000 лева. От събраните в хода на съдебното производство доказателства се установява по несъмнен начин, че касаторът е отказал извършване на проверка с техническо средство, поради което съдът счита, че правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност за това нарушение. Съдът намира за неоснователно възражението на последния за ненадлежно връчване на талона за медицинско изследване, доколкото със своето поведение именно той е осуетил връчването на талона. Неоснователни са също доводите за допуснато съществено процесуално нарушение, изразено в несъответствие в правната квалификация на деянието в акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление- както в АУАН, така и в НП деянието е квалифицирано по чл. 174, ал.5 от ЗДвП, а и на касатора е била осигурена възможност да се защитава по фактите, относими към състава на нарушението, поради което не би могло да се приеме, че е нарушено правото му на защита.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 21.05.2018 г. по АНД № 108/2018 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.