ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1643 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Т.Й.Я., редовно призован, явява се лично и с адвокат С., редовно упълномощена от по-рано.

Ответник по оспорването – ДНСК – гр. София, редовно призовани, явява се мл.юрисконсулт А., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С: Поддържаме подадената жалба. Считаме, че съществено са нарушени процесуалните и материалноправните предпоставки за издаване на административен акт, поради това молим да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси: Първо, по отношение на въпросния обект налице ли е застрояване, надхвърлящо одобрения проект? Ако има такова застрояване в какво се състои то и с колко надхвърля първоначално одобрения инвестиционен проект?

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза не се противопоставям.

На този етап няма да сочим доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Също така, с оглед изясняване на спора, следва да бъде уважено искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, поставен от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на съда, като документът, удостоверяващ плащането се представи по делото.

За вещо лице НАЗНАЧАВА З. Ч. А., на която делото да бъде предоставено след внасяне на определения от съда депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2009 г. от 10.50 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал.7 от АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: