ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 01.07.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи юли                                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

Административно дело номер 1643 по описа за 2007 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Вено Холдинг” АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Е., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Монев, с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Е.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа  страна, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата изцяло, да се съобразите и с представените по делото писмени становища, като представеното през м. септември 2008 г. е по същество, а представеното през м. март 2009 г. е по процедурата по издаване на ревизионния акт. Моля да ги съобразите при постановяване на решението.

Претендираме разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен и правилен. Подробни съображения сме изложили в писмени становища.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е частично основателна. От изготвената експертиза и представения акт за прихващане или възстановяване данъчните задължения на жалбоподателя следва да бъдат намалени. Считам, че ревизионният акт до размера на експертизата следва да бъде потвърден като правилен и законосъобразен, а над този размер да бъде отменен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: