ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 09.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на девети март                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1643 описа за 2007 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, „Вено холдинг” АД, редовно уведомен, се представлява от адв. Е., упълномощен от по-рано.

         ОТВЕНИКЪТ - Директор на дирекция ОУИ Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М.

         За БОП - прокурор Т.С.

         Явява се лично вещото лице А..

        

         По хода на делото:

         АДВ. Е.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. Е.: Да се пристъпи към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице А. и приемане на заключението по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. /със снета самоличност/:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Е.: Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.2, ІV ред отдолу нагоре от констативно-съобразителната част от заключението сумата ДДС за внасяне  44 664,97 лв. ли е, или 26 814,79 лева трябва да е?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сума не е грешна. Сумата от 44 664,97 лв., посочена като ДДС за внасяне преди обаче да бъде извършено прихващане по акта, защото рекапитулацията ми съдържа два момента и при двата варианта, като първия момент е общото задължение по ревизионния акт и установената сума за прихващане, а втория вариант е задължението по ревизионния акт след извършване на самото прихващане. Сумата от 44 669,97 лв. не представлява грешка, а това е общото задължение по ДДС за внасяне при вариант, че са приспаднати задълженията, установени с ревизионния акт за периодите, за които има издадени ДАПВ, а първия вариант е като съм приспаднала установените данъчни задължения по ревизионния акт, за които има издадени ДАПВ и АПВ. Не е грешка, ако това е въпроса.

Уточнявам, че в приложение 1 към експертизата ми съм направила само опис на всички представени по делото АПВ и ДАПВ за целия ревизиран период, защото всъщност ревизионния период от 01.01.2003-31.05.2007 г., но действително констатациите по ДДС започват от 01.02.2004 г.

         С оглед на така поставените от процесуалния представител на ответника въпроси не мога да кажа в момента, но е възможно да е допусната и техническа грешка. Сега в момента не мога да констатирам това. Нужно ми е време.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да ни се даде възможност да уточним точния размер на сумите, с оглед констатираното от мен несъответствие на размера посочен в допълнителното заключение като дължим ДДС, след вземане предвид на издадените ДАПВ и АПВ.

         АДВ. Е.: Да се даде възможност, с оглед изясняване на обективната истина и ако се прилага нормата на чл. 133 от ДОПК би следвало да се знае какъв е точния размер на задълженията, които трябва да останат по ревизионния акт.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам направеното от ответника искане за основателно, поради което делото да се отложи за друга дата.

 

         Съдът, с оглед днес направените уточнения и като констатира, че е необходимо да се прецизира размера на задълженията, които биха били останали след като се вземат предвид издадените за ревизирания период на жалбоподателя АПВ и ДАПВ, намира, че следва да даде възможност на страните и на вещото лице да уточнят разминаванията в позициите си относно размера на задълженията във връзка с допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЛАГА по делото допълнителното заключение на вещото лице А. по съдебно-счетоводната експертиза, като по приемането му съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да уточнят становищата си относно размера на задълженията по ДДС по представеното заключение на вещото лице.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 16.03.2009 г. – 16.00 ч., за която дата страните и вещото лице уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: