Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

 1796       /18.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С. Х. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1642/2018 година 

 

            Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Водоканалстрой“ ООД – Бургас с ЕИК 102116887 против решение № 692/29.05.2018 година по н.а.х.д. № 1097/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 02 - 0001620/20.02.2018 година на директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас (НП).

С НП, на дружеството, на основание чл.413 ал.2 от Кодекса на труда (КТ), за нарушение на чл. 275 ал.1 от КТ и чл. 49 т. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредбата), е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно установена фактическа обстановка. Поддържа, че нарушение изобщо не е извършвано, а съдът не е обсъдил доказателствата (писмени и гласни), с които са опровергани изводите на наказващия орган.

Иска отмяна на решението и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 12.12.2017 година около 11:40 часа на осъществяван от него строителен обект „Подмяна на съществуващи водопроводи ст. Ф 426 мм, Ф 108 мм и Ф 89 мм – на улица „Богориди“ в участъка от улица „Лермонтов“ до булевард „Демокрация“ и подмяна на водопровод по улица „Стефан Караджа“ в град Бургас“ е констатирано, че се извършва полагане и монтаж на канализационни тръби в строителен изкоп като не се използва по предназначение система за укрепване на изкопа. Бездействието е квалифицирано като неизпълнение на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условя на труд работниците при извършване на строителни и монтажни работи (СМР).

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а самото административно нарушение е доказано от органа – в хода на проверката не е установено използването на система за укрепване на изкопа, а такава е следвало да бъде използвана.

Решението е правилно.

Съгласно чл. 275 ал.1 от КТ, работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Нормата на чл. 49 т.2 от Наредбата предвижда, че при изкопни и подземни работи и при строеж на кладенци, тунели и други подобни съоръжения се предприемат подходящи мерки за безопасност, които включват оформяне на откоси или използване на подходящо укрепване.

В конкретния случай, тезата на жалбоподателя е, че система за укрепване не е била използвана, защото проверяваният строителен изкоп е имал „откоси“, които според Наредбата са алтернативно предвидена мярка на техническите конструкции за укрепване на вътрешността.

Действително, от представеното пред РС доказателство – „чертеж на арматурна шахта 1“ – се установява, че по проект строежът е предвиден с изпълнението на „откоси“ на изкопа (страничните стени, изпълнени под ъгъл към основата, надхвърлящ 90°). По делото, обаче, от жалбоподателя не е доказано изпълнението на стените на изкопа именно по предвидения начин. Разпитаният актосъставител твърди, че в изкопа са работели двама работници и той не е бил обезопасен със система за укрепване, защото тя е била отстранена по думите на лицето, представляващо работодателя. От друга страна, разпитаният свидетел – технически ръководител на строежа – заявява, че не е имало предвидено укрепване, защото „мястото не позволява, за да постигнем тези размери“, както и че той е преценил, че „няма опасност от срутване“, но не е твърдял, че под негово ръководство изкопът е изпълнен на място с „откоси“ – на поставените въпроси е обяснил единствено какво е „откос“ (лист 40 стр. втора от н.а.х.д. № 1097/2018 година)

Санкционната норма на чл.413 ал.2 от КТ предвижда за работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лева. В случая, административнонаказващият орган е наложил санкция в размер на 1 500 лева – минимума. Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 692/29.05.2018 година по н.а.х.д. № 1097/2018 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: