Р Е Ш Е Н И Е

 

   1445                                              18.07.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                                                                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Росица Дапчева

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1641 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за дминистративните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, чрез старши юрисконсулт С.Н.против Решение № 693/29.05.2018г. постановено по НАХД № 1098/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 02-0001621/20.02.2018г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което за нарушение на чл.99, ал.1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при СМР и на основание чл.416, ал.5, вр. с чл.413, ал.2 от КТ на „Водоканалстрой” ООД с ЕИК ***е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1 500.00 лева.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно наличието на предпоставките за приложение  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Моли съда да отмени оспореното решение и да потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът „Водоканалстрой” ООД се представлява от адв. Досев, който оспорва касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП моли да не се уважава  касационната жалба и да бъде потвърдено решението на районния съд, като правилно и законосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

С НП, ответната страна е санкционирана за това, че в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, на 12.12.2017г. на строителен обект: „Подмяна на съществуващи водопроводи ст.Ф 426 мм, Ф 108 мм и Ф 89 мм – ул.”Богориди”, в участъка от ул.”Лермонтов” до бул.”Демокрация” и подмяна на водопровод по ул.”Стефан Караджа” гр.Бургас, находящ се в гр.Бургас, ул.”Богориди” е допуснал работещите да влизат и излизат от изкопа на обекта без да използват стълба.

Нарушението е установено на 12.12.2017г. при проверка на място, за която е изготвен протокол изх.№ ПР 1802084/23.01.2018г. На основание констатациите от проверката е съставен АУАН № 02-0001621 от 29.01.2018г. въз основа на който е издадено процесното НП.

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че дружеството  - касатор е извършило твърдяното от АНО нарушение на чл.99, ал.1 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при СМР, но поради наличие на предпоставките на чл.28 от ЗАНН е отменил издаденото наказателно постановление.

Така постановеното съдебно решение е правилно като краен резултат, но поради съображения различни от изложените в решението на въззивната инстанция. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл.99 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20 градуса, се извършва по стълби, обезопасени с парапети. Цитираната разпоредба се намира в Раздел ІV от наредбата, който е озаглавен „Стълби”, който се състои от пет разпоредби чл.99 – чл.103. От анализа на съдържанието им се установява, че чл.99 и чл.100 се отнасят до стационарни стълби, чл.101 и 102 за преносими стълби и чл.103 за висящи стълби.

В конкретния случай както в АУАН така и в издаденото въз основа на него НП не са посочени размерите на изкопа, където според АНО е извършено процесното нарушение. Няма никакви данни за това какъв е бил наклонът по-който са се качвали и слизали работниците, за да се прецени дали е по-голям или по-малък от посочения в чл.99 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. Няма данни за височината на изкопа. От описаната от АНО фактическа обстановка не може да се прецени каква стълба е била необходимо да бъде използване в конкретния случай – стационарна, преносима или висяща, с оглед квалификацията на допуснатото нарушение, ако се приеме, че такова действително е извършено. При неизяснена напълно фактическата обстановка не може да се достигне до категоричен извод за това, че санкционираното дружество „Водоканалстрой” ООД е нарушило разпоредбата на чл.99, ал.1 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. Административнонаказателната отговорност на едно лице следва да се ангажира при безспорно установено извършено от него от субективна и обективна страна нарушение, а не да се основава на предположения. В тежест на наказващия орган е да представи годни доказателства, от които по несъмнен начин да се установи съставомерността на деянието, което действително в настоящия случай не е направено.  

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 693/29.05.2018г. постановено по НАХД № 1098/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

 

2.