ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С. А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

административно дело номер 1641 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Царево, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” против разпоредбите на чл. 48, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на общинските пътища на община Царево, с искане да бъдат обявени за нищожни, като приети при липса на компетентност на административния орган, евентуално да бъдат отменени като незаконосъобразни. Претендират присъждане на сторените в съдебното производство разноски.

ДОКЛАДВА представените от ответника писмени документи по приемане на наредбата.

ДОКЛАДВА молба от пълномощника на оспорващия, в която сочи, че по протест на Окръжна прокуратура – гр. Бургас в Административен съд – гр.Бургас има образувано и друго дело, по което оспорваните разпоредби от наредбата са протестирани и от прокуратурата. Тъй като другото дело – административно дело № 1304/2017 г., е образувано преди настоящото административно дело, моли на основание чл. 213 ГПК във вр. с чл. 144 АПК настоящото дело да бъде присъединено към образуваното по-рано административно дело № 1304/2017 г. за разглеждане в едно производство и издаване на общ краен съдебен акт по тях.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: жалбата е процесуално допустима.

Считам, че действително са налице основания за присъединяване на настоящото производство към това, което е заведено по-рано.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени документи, съгласно опис, находящ се на л. 7 от делото, тези, представени от ответника по издаване на оспорената наредба, съгласно опис, находящ се на л. 3 от делото и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя с молба вх. № 9737/15.09.2017 г., съгласно опис, находящ се на л. 49 от делото.

 

Като намери, че следва да се извърши справка за страните и предмета по образуваното административно дело № 1304/2017 г. преди произнасянето от съда по искането за съединяване на делата, направено от пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ справка за предмета и страните по административно дело № 1304/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОБЯВЯВА на страните, че съдът ще се произнесе по искането за присъединяване на настоящото дело към образуваното по-рано административно дело № 1304/2017 г. след запознаване със справката.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.10.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: