ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 25.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1641 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „БОРИЯ 2014” ООД - редовно призован, се представлява от адв. Б. Г. – представя пълномощно.

За ответника – кмета на Община Бургас - редовно призован, се явява юк. Б. – представя пълномощно.

За заинтересованата страна „АБВ занималня” ООД - редовно призована, не се явява представител.

За заинтересованата страна „Станис” ЕООД - редовно призована, не се явява представител.

За заинтересованата страна „ГО ПРО 9” ЕООД - редовно призована, се явява управителят Я..

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „БОРИЯ 2014” ООД срещу заповед на кмета на Община Бургас, с която дружеството „ГО ПРО 9” ЕООД е определено за лице, спечелило конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект „Бар-басейн”, намиращ се в плувен комплекс, разположен в Приморски парк гр. Бургас.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания – във връзка с двата порока на първо място, моля, в следващото съдебно заседание да призовете като свидетели лица, които ще докажат, че в проектодоговора на „ГО ПРО 9” ЕООД е била написана цената в наддавателното предложение, представено в незалепен плик, което не е отговаря на изискванията на чл.71, ал. 1 и 74, ал. 1 от НРПУРОИВ.

 Моля, ако съдът прецени, че е необходимо, да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса: Представения от  „ГО ПРО 9” ЕООД идеен проект, дали е такъв и отговаря ли на изискванията по процедурата?

 

Юк. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Възразявам срещу разпит на свидетели, които да доказват факта, посочен от адв. Г.. В протокола от 29.06.2016 г.  комисията е констатирала този факт, който не се отрича и същата е приела, че това не е съществено нарушение и е допуснала кандидата за участие в конкурса. Възразявам срещу назначаване на съдебно-техническа експертиза. За работата на комисията за провеждане на търгове, конкурси и реализация на малки устройствени проекти на Община Бургас е  назначена работна група за разглеждане на документи. Комисията е взела решение, че  представения идеен проект отговаря на условията. Предоставям на съда да прецени.

 

УПРАВИТЕЛЯТ на заинтересованата страна „ГО ПРО 9” ЕООД: Оспорвам жалбата. В конкурсната документация, която се закупува от Община Бургас, няма упоменато как трябва да бъде попълнена документацията в частта за проектодоговора. Наддавателното предложение заедно с инвестиционния проект се подават в запечатан плик, такова е изискването. Когато изготвяхме документацията направихме справка в общината и отговорен служител ни каза, че идейният проект трябва да бъде представен след като мине конкурса и бъде определена фирмата, която го спечели в едномесечен срок и ако нещо от този проект не отговаря на посоченото в договора, тогава общината няма да сключи договор с нас и ще анулира спечеления от нас търг.

По доказателственото искане за разпит на свидетели, считам, че не е нужно да се разпитват свидетели. При търга документите се показват публично. По време на търга никой не поиска да погледне документацията. Всичко е станало впоследствие, след приключване на търга и след обявяване на резултата. Единствено представителят на „Станис” ЕООД искаше да види актуалното състояние. Фирма „Бория 2014” ООД нямаше никакви забележки.

 

РЕПЛИКА на адв. Г.: Със заповед № 1348/19.05.2016 г. се открива процедурата и се определят условията на конкурса, по които ще се оценяват офертите – т. 2 и т. 3. Ние считаме, че представяне на идеен проект е условие.

 

СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 – 4 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени с жалбата на дружеството, съгласно описа на л. 6.

 

По направеното искане за допускане до разпит на двама свидетели, съдът счита, че то е неоснователно. Жалбоподателят твърди, а ответникът е съгласен с това твърдение, че в проекто-договора на заинтересованата страна „ГО ПРО 9” ЕООД, по време  на заседанието на комисията, която е провеждала процедурата, е установено, че е нанесена и цена за разлика от документите, представени от останалите кандидати, липсата на спор по това обстоятелство обуславя неоснователност на искането за допускане до разпит на свидетели, които да го установят. Факта, че в проекто-договорът, представен от „ГО ПРО 9” ЕООД, е имало изписана цена, се потвърждава и в днешното съдебно заседание от изявлението на управителя на това дружество - г-жа Я..

По искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, която да установи дали проектът, представен от спечелилия участник, е идеен проект, съдът приема следното: В цитираната Заповед № 1348/19.05.2016 г. на кмета на Община Бургас, с която е открита процедурата за провеждане  и публично оповестения конкурс, като част от условията, е записано, че участниците следва да представят „предложение за идеен проект”, това е изискването на стр. 2, в която е уредено съдържанието на офертите, които трябва да представят евентуалните участници – т. 2 и т. 3 /л. 46 от делото/.        От така формулираното условие, съдът прави извод, че участниците не е следвало да представят идейни проекти, а само предложения за такива проекти. В този смисъл дали някой от участниците е представил или не е  представил „Идеен проект” е обстоятелство, което е извън предмета на спора и няма връзка със законосъобразността на обжалваната заповед. В този вид формулирани условията изискват единствено представяне на предложение, а не на разработен идеен проект.

С оглед на изложеното съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на двама свидетели и искането за извършване на съдебно-техническа експертиза на предложението представено от „ГО ПРО 9” ЕООД.

 

Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Б.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

УПРАВИТЕЛЯТ на „ГО ПРО 9” ЕООД: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и като приема, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Считам, че при провеждането на процедурата и нейното приключване са допуснати процесуални нарушения – цитираните чл. 71, ал. 1 и чл. 74, ал. 1 от НРПУРОИВ. Както се установи днес по делото, в документацията на „ГО ПРО 9” ЕООД, извън запечатания плик, е била попълнена наддавателна цена, която опорочава тайната на конкурса и състезателното начало. Считаме, че има и материалноправно нарушение на чл. 70 от наредбата, тъй като  представеното Предложение за идеен проект от „ГО ПРО 9” ЕООД, не отговаря на изискванията на цитираната заповед на кмета на Община Бургас за обявяване на конкурса, което на практика е материално правно изискване и считаме, че това не е свободна преценка на комисията, която тя бидейки част от административния орган изпълнява своята дейност въз основа на закона, тоест изпълнява правни норми, които предварително са разписани, което не е направено на практика.

Моля да отмените процесната Заповед № 1937/21.07.2016 г. на кмета на Община Бургас за приключване на конкурса и обявяване на „ГО ПРО 9” ЕООД за спечелил конкурса и да ни присъдите изцяло разноските по делото.

 

Юк. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата против Заповед № 1937/21.07.2016 г. на  кмета на Община Бургас като неоснователна и недоказана. Несъстоятелни са твърденията на жалбоподателя, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена при неспазване на процесуалните правила и неспазване на материалноправните разпоредби. Считаме, че заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на неговите правомощия при спазване на нормата и административнопроизводствените правила. Същата е издадена законосъобразно и не съдържа порок, който да води до нейната недействителност.

Моля да се отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана.

Ще представя писмени бележки. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

УПРАВИТЕЛЯТ на „ГО ПРО 9” ЕООД: Моля да се потвърди заповедта на кмета на Община Бургас, в която обявява представляваната от мен фирма за спечелила конкурса.

Моля да отхвърлите жалбата на „Бория 2014” ООД като недоказана и да приемете факта, че аз в качеството на управител на дружеството желая да осигуря по-добро бъдеше на младите хора. Инвестирала съм не малко пари. Ако съм допуснала някакво нарушение, се дължи на това, че аз не съм юридическо лице, за да чета запетайките в закона. Спазила съм препоръките на служители в общината при попълване на документацията.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя едноседмичен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: