ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1640 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Й.В., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Командир на военно формирование 54960 –Бургас, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от юрисконсулт С., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ П.: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Й.В. срещу Заповед №ЛС-01-4/30.05.2017 г., издадена от Капитан ІІ ранг Ц.Ц. – Командир на  Военно формирование 54960 – Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“, прекратен е договорът за военна служба и същият е освободен от военна служба и е зачислен в запаса и срещу Заповед № ЛС-01-5/02.06.2017 г., издадена от Капитан ІІ ранг Ц.Ц. – Командир на  Военно формирование 54960 – Бургас жалбоподателят е отчислен от списъчния състав на Военно формирование 54960 – Бургас, считано от 03.06.2017 г., с искане за отмяна на заповедите като незаконосъобразни, постановени при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон с всички произтичащи от това законови последици. Претендира се и присъждане на направените съдебно-деловодни разноски.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражение по доклада.

Запознах се с административната преписка, приложена от ответника. Заявявам, че същата не е пълна, а именно липсват поисканите от доверителя ми още с жалбата, изброени в доказателствените искания документи – от т. 1 до т. 5, като ответникът в отговора си, респ. процесуалният представител, не заявява дали същите се намират в дисциплинарната преписка.

Освен това, след като се запознах с приложените документи към отговора на жалбата, считам, че има несъответствие в тях и оспорвам същите, като по-точно в приложеното и описано в т. 2 заверено копие на писмо с рег. №822/31.01.2017 г. и описаната в т. 7 – заявка-нареждане за използване на автобронетанкова техника с рег. № 84/16.01.2017 г., а след това е приложено като документ, което е много странно – от копието на заявка-нареждане № 84 се вижда, че номерът е поправен и е с дата 17.01.2017 г., а горе в левия ъгъл е утвърдено от командира на съответното поделение, дори не е поправено това формирование, на 16.01.2017, тоест ден преди заявката да е утвърдена.

Освен това, в обясненията в писмения отговор, както и приложените документи, в постановлението за отказ за образуване на наказателно производство от Военноокръжна прокуратура, се изброява една фактология на действия, които са извършени в същия ден – 17.01.2017 г., като от същите става видно, че е възникнала необходимост поради зимните условия и прекъсване на електрическото захранването за допълнително отопление на дежурната стая. Описана е една подробна фактология как е възникнала необходимостта, как командирът на съответното поделение, е разговарял с командира на военно формирование 32890, в района на което е пунктът, разбират се, че може да получи дърва за огрев. Това всичко се казва, че става на17.01.2017 г. Разпоредил е да организират получаването, да се изготвят необходимите документи за това. Изготвена е заявка за доставка с № 3/17.01.2017 г., нареждане №5/17.01.2017 г.,  както и складова разписка № 51863/17.01.2017 г. По-надолу в постановлението се обяснява как служителите на ответното военно формирование преди да натоварят дърва в служебния автомобил предварително ги нарязали на малки парчета. От пътния лист, приложен към преписката, като обясних как странно е потвърдена заявката, става ясно, че е излязъл от поделението в 8:30 часа. Това предполага възникване на необходимост, разговор между съответните командири, изготвяне на документи, план-заявка за материални запаси, нарязване на дървата да стане преди 8:30 часа, преди да излезе автомобилът, което създава обосновано съмнение за достоверността и автентичността на приложените писмени доказателства към преписката. Освен това, което споменах, че се вижда от копията поне при мен, предполагам и пред съда, на голяма част от документите са поправени дати или номера.

На следващо място абсолютно възразявам по обясненията в писмения отговор и възраженията на процесуалния представител на ответника, на първо място, че с обжалваната заповед за уволнение на моя доверител съвсем ясно се изтъквало, че всяко едно от подписаните нарушения е последица от едно деяние. Това е на стр. 3 т.1.4 от отговора на жалбата. Малко по-напред в т. 1.2 се казва, че цялата фактология в обжалваната заповед, е описана под формата на констатации, като се изброяват хронологично факти и обстоятелства относно действията и бездействията на дисциплинарните наказания. С едно деяние военнослужещият не може едновременно да извърши действие и бездействие и това е видно от обжалваната заповед, в която като действия, както сме описали в жалбата, са изброени четири вида нарушения, като четирите действия са, както следва: даване на умишлено невярна информация, представяне от чуждо име, създаване на интрига и умишлено въвеждане в заблуждение на държавни органи. Петото деяние, което е вменено на жалбоподателя, е именно под формата на бездействие, тъй като административният орган е описал и времето от извършването на четирите деяния, изброени по-горе, и времето на издаване на заповедта, като го е квалифицирал като бездействие, а именно, че си е замълчал и не е сигнализирал по съответния ред и дори впоследствие да се е разкаял за постъпката, не е уведомил командира. Няма как всички тези пет вменени нарушения на жалбоподателя, едно от които е описано в обжалваната заповед като бездействие, да ги квалифицира като едно деяние.

Абсолютно несъстоятелни са възраженията и в писмения отговор на жалбата ни, в т. 4 на стр. 4, с оглед неизвършването според административния орган на задължителната процедура при налагане на дисциплинарно наказание „Уволнение“ като основание за издаване на същата. Още в началото на обжалваната заповед е записано: „е послужило приложеното към административната преписка постановление за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка №36/2017г.“, което е постъпило в ответното военно  формирование на 29.05.2017, като на следващия ден е запознат жалбоподателят със съдържанието и същия ден са му поискани обяснения без да е извършена процедурата по налагане на дисциплинарното наказание и първата от оспорваните заповеди е от същата дата 30.05.2017 г.

Считам за абсолютно ирелевантни подробните разяснения в писмения отговор за структурата на Военна полиция, при положение, че ответникът се позовава на акт на Военноокръжна прокуратура, която съгласно Закона за съдебното власт е част от структурата на прокуратурата и няма нищо общо с Министерството на отбраната или структурата на Българската армия, затова считам, че абсолютно неоснователно ответникът се е  позовал на чл. 246, ал. 3, предл. второ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и абсолютно процесуално нарушение е, че не е извършил предвидената процедура в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в Правилника за прилагането му, съответно чл. 246 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 142-148 от Правилника.

Моля да задължите ответника да представи пълната преписка, включително с жалбата сме поискали и диска, като от постановлението се вижда, че им е изпратено копие от същия. В т. 6 от доказателствените искания сме поискали един брой диск СD, който е цитиран в обжалваната заповед. Ако поисканите специално изброени в доказателствените искания от т. 1 до т. 6 писмени доказателства не се съдържат при ответника или не са съставени, изрично да заяви това.

По повод на Етичния кодекс неоснователни са възраженията на ответник в писмения му отговор в т. 3, тъй като, както в жалбата сме споменали, цитираният Етичен кодекс, е публикуван на сайта на Министерството на отбраната през 2010 г., а изменението на специалния закон е с Държавен вестник брой 98/09.12.2016 г., като дисциплинарно нарушение  е включено и неспазване правилата на Етичния кодек, като в мотивите на внесения законопроект и след това изменението, което е публикувано в Държавен вестник, е указано, че след това изменение следва министърът на отбраната да утвърди нов Етичен кодекс за поведение на военнослужещите. Такъв след изменението и до настоящия момент нито е издаден, нито е утвърден от министъра на отбраната. Това изменение на закона няма предвиждане утвърждаването на това изменение да стане с публикуване на сайта на Министерството на отбраната.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам възражение по доклада.

Моля да приемете доказателствата, които Ви представихме с придружителното писмо, с което депозирахме и жалбата на г-н В., както и доказателствата, които са приложени към отговора на жалбата.

Поддържам отговора на жалбата.

Много внимателно слушах адвокат П., но ще се спра само на няколко акцента, тъй като доста обстойно сме отговорили в отговора по жалбата на всяко едно от нейните възражения във връзка със заповедите. До голяма степен тя се преповтори, така че ще акцентирам само на няколко неща. Първо, относно съображенията, които изказа по истинността на документите, абсолютно не мога да се съглася с тях, още повече, че те са били предмет на разследване по военна полицейска преписка, след което е отишла във Военната прокуратура и от там са направили отказ точно въз основа на тези документи след тяхната проверка. Ако има възражения относно достоверността, не сме органът, пред който да ги направи, още повече, че прокурорът не е счел за необходимо да представи делото в съда и да заведе дело.

Всички документи са изготвени с дата 17.01.2017 г., защото предварително са водени, разговори относно как да стане, кога, с какъв вид транспорт, откъде да бъдат взети съответно дърва. Цялата подготовка е извършена предварително, но за да бъде допуснат да излезе какъвто и да е автомобил от военно формирование и да извърши каквито и да е дейности с транспортиране на материални средства, всички документи трябва да бъдат издадени по съответния ред. Затова преписката е изготвена на една и съща дата, заверена и утвърдена.

Във връзка с искането да бъдат представени други доказателства, явно написаното в отговора не е достатъчно за адвокат П., но още веднъж ще кажа – административният орган няма правомощия, а няма и задължения да извършва служебни проверки когато става въпрос за преписки от Военна полиция, защото е свързано с оперативна дейност, която е изцяло в правомощията на Военна полиция. Аз съм ги описала тези правомощия, за да стане ясно на съда и ищеца защо нямаме възможност, права и задължения по закон да извършваме такъв тип проверки, след като Военна полиция е уведомена и извършва служебни действия, още повече не можем да изискваме от органите на Военна полиция да ни предоставят каквито и да било доказателства, които са свързани с тяхната специфична дейност, тъй като те са задължени единствени да ги предоставят на военния дознател, който да ги предостави на прокурора. Затова именно в постановлението, което задължително ни изпращат за сведение, което е приложено в административното производство, е описано както в него, така и в заповедта за уволнение, че става въпрос за преписка и служебна проверка, извършена от органите на Военна полиция. Постановлението, вече входирано при нас, е служебно известен факт за административния орган и то не подлежи на доказване. Хората преди нас са свършили работата, още повече, че разпорежданията на прокурора са задължителни за нас. Той изрично е посочил, че счита деянията на г-н В. за нарушения на военната дисциплина и трябва да му бъде наложено дисциплинарно наказания. Правомощията на командира на формированието е да определи степента на това дисциплинарно наказание. Всичко това е свързано, заповедта е мотивирана, спазени са всички изисквания, описани като реквизити в закона и в правилника и  не считам, че трябва да се спирам на тях, защото са подробно описани в отговора.

Служебна проверка нямаме задължение да извършим, затова и не е извършена такава и не можем да представим документите, изброени в т.1-5 от доказателствените искания в жалбата, защото е вътрешноведомствена проверка и не сме съставили такива и не можем да представим.

Ние нямаме правомощия когато са започнати оперативни действия от Военна полиция ние да извършваме каквато и да било проверка, затова не можем да представим исканите писмени документи, изброени в т.1-5 от доказателствените искания в жалбата.

Що се отнася до диска, същият не е предоставен на военното формирование, защото същия е част от издирвателни оперативни действия. Той стои по преписката, вероятно са го върнали в прокуратурата, но не мога да кажа къде се намира. Тъй като има отказ седи в прокуратурата. Не ни е предоставен, защото други органи са се уверили в записа.

Що се касае до въпроса за Етичния кодекс, редакцията на Държавен вестник,  който излезе в края на 2016 г., касае до известна степен Етичния кодекс и това е, че включиха в Етичния кодекс нарушенията на военната дисциплина, за което има и точка, в която може един военнослужещ да бъде наказван в случай, че я наруши. Но Етичният кодекс, който е поместен на сайта на Министерството на отбраната, е действащ, той е общодостъпен за всички военнослужещи, по него те и цивилните имаме задължение да го спазваме и редакцията на Държавен вестник не касае издаването на нов такъв, който да бъде утвърждаван от министъра на отбраната. Самият документ, един кодекс няма как да бъде утвърден от принципал на министерство и тъй като е общодостъпен, не считам, че трябва да го приложим по преписката.

Предвид липсата на конкретно оспорване от страна на жалбоподателя на съдържанието на диска, не виждам с какво може да допринесе изискването и прилагането му по делото. Самият г-н  В., след като бе поканен от нас да се запознае с постановлението за отказ да се образува досъдебно производство, който в една част касае него, му бе дадена възможност да даде обяснения и в тези обяснения той направи самопризнания какво, как и защо го е извършил. Приложени са по делото. Считам, че това е абсолютно достатъчно.

 

АДВОКАТ П.: С оглед уточненията, направени от процесуален представител на ответника, че описаните и исканите от доверителя ми писмени доказателства не са съставени от тях и не се съдържат в административната преписка, можем да приемем, че представената по делото е пълна такава.

Само една реплика искам да вмъкна в изказването на процесуалния представител на ответник, тъй като те заявяват, че основание за образуване на дисциплинарното производство е полученото на 29.05.2017г. постановление за отказ да се образува досъдебно производство от Военноокръжна прокуратура, което за кой ли път прочетох и в нито един ред, в нито една думичка вътре няма цитирано от военния окръжен прокурор Бойчо Кулев, че е извършена вътрешноведомствена проверка от Военна полиция. Нито една дума няма, а те заявяват, че полученото на 29.05.2017г. постановление е основание за издаване на обжалваните заповеди, което става на следващия ден.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Това не е вярно, защото в постановлението за отказ да се образува досъдебно производство още във втория абзац започва с инициирането на целия този процес и това е преписка, образувана по докладна записка на капитан И.К., оперативен дежурен при Районна служба „Военна полиция“ – гр. Сливен. Прокурорът Б.К. е стъпил основно върху разследването. Както виждате по-нататък на още едно място е цитирано и снетото сведение, което е също от Военна полиция от техен оперативен служител. Всичко е въз основа на преписката на военна полиция, те нямат издирвателни мероприятия.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в същата на стр. 8; документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорените заповеди, както и тези, приложени към отговора на жалбата от ответника, съгласно опис, съдържащ се в същия на стр. 8.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваните административни актове, с които на жалбоподателя е наложен дисциплинарно наказание „Уволнение“ , освободен е от длъжност, от военна служба и е отчислен от списъчния състав на ответното военно формирование, като незаконосъобразни административни актове, които са постановени при съществени нарушения както на материалния закон, така и на административнопроизводствените правила, което води до различни самостоятелни основания за тяхната отмяна, по съображения изложени в жалбата на доверителя ми. Допълнително ще изложа съображения в писмен вид в указан от Вас срок.

Моля да присъдите разноските на доверителя ми в настоящото производство, за което представям списък по чл. 143 и чл. 144 АПК във връзка с чл. 89 ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля, след като разгледате цялата преписка и поотделно, да постановите решението, с което да оставите в сила обжалваните заповед за налагане на дисциплинарно наказание „Уволнение“ и освобождаване от военна служба и заповед за отчисляване от списъчния състав.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: