Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1957        Година 02.11.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Йовка Банкова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 163 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.156 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на “Бългериан бизнес прожект” ЕООД с ЕИК 200423212, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Цар Симеон І” № 131, вх.3, ет.8, представлявано от управителя В. Вагнер срещу ревизионен акт № Р-02000216007964-091-001/25.09.2017г. издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта в която е потвърден с решение № 4/03.01.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас, при ЦУ на НАП. Прави искане да бъде постановено решение с което да се отмени ревизионният акт, като незаконосъобразен и постановен при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена и да му се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът – Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и недоказана и моли съда да потвърди обжалвания ревизионен акт и да му присъди юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Със заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216007964-020-001/14.11.2016г. (л.297 от делото), издадена от началник сектор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е възложено да бъде извършена ревизия на „Бългериан бизнес прожект” ООД, относно задължения за корпоративен данък за данъчен период 01.01.2014г.-31.12.2015г. и данък върху добавената стойност за данъчен период 25.07.2014г.-30.09.2016г., със срок за извършване на ревизията до 2 месеца от връчването на заповедта. Заповедта е  издадена от компетентен орган, в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-8/04.01.2016г.(л.14-15 от делото) на директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК и е връчена на дружеството на 28.11.2016г., по електронен път.

Със заповеди за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216007964-020-002/26.01.2017г. (л.295 от делото) и № Р-02000216007964-020-003/22.02.2017г. (л.293 от делото), издадени от началник сектор в Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е удължен срока за извършване на ревизията до 28.03.2017г.. Заповедите са издадени от компетентен орган, съобразно делегираните му правомощия и нормата на чл.114, ал.2 от ДОПК и са връчени своевременно на дружеството по електронен път.

Със заповед № Р-02000216007964-023-001/13.03.2017г. (л.292 от делото)  издадена от началник сектор в Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас, въз основа на постъпила молба е спряно производството по извършване на ревизия за периода от 13.03.2017г. до 13.06.2017г.. То е възобновено считано от 14.06.2017г. със заповед № Р-02000216007964-143-001/14.06.2017г. (л.290 от делото), като е определен нов срок на ревизията до 29.06.2017г.. Заповедите са издадени от компетентен орган, съобразно делегираните му правомощия и нормите на чл.34, ал.3 и чл.35 от ДОПК и са връчени своевременно на дружеството по електронен път.

Със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216007964-020-004/29.06.2017г. (л.288 от делото) издадена от началник сектор в Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е удължен срока за извършване на ревизията до 28.07.2017г.. Заповедта е издадена от компетентен орган, съобразно делегираните му правомощия и нормата на чл.114, ал.2 от ДОПК и е връчена своевременно на дружеството по електронен път.

С ревизионен доклад № Р-02000216007964-092-001/11.08.2017г. (л.162-173 от делото), съставен на основание чл.117 от ДОПК е направено предложение за установяване на задължения по видове, периоди и лихви за просрочие към тях, изчислени към 11.08.2018г. на „Бългериан бизнес прожект” ЕООД. Ревизионният доклад е връчен по електронен път на 21.08.2017г..

С ревизионен акт № Р-02000216007964-091-001/25.09.2017г. (л.154-160 от делото) издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в съответствие с правомощията им по чл.119, ал.2 от ДОПК, е установен размера на задълженията по видове, периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 25.09.2017г. на „Бългериан бизнес прожект” ЕООД. Ревизионният акт е връчен по електронен път на дружеството и е обжалван по административен ред с жалба вх.№ ИТ-00-12915/30.10.2017г. (л.106-110 от делото).

С решение № 4/03.01.2018г. (л.7-13 от делото) на директора на Дирекция “ОДОП” гр.Бургас, е потвърден издадения ревизионен акт в частта относно установените на дружеството задължения за данък добавена стойност за данъчен период 01.03.2016г.-31.03.2016г. в размер на главницата 8 018,90 лева и лихва в размер на 1 178,61 лева, като в останалата част е отменен. Решението е връчено на 04.01.2018г., по електронен път и в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт е обжалван по съдебен ред с жалба вх.№ 04-Б-Ж-277#4/09.01.2018г. (л.3-4 от делото).

Съдът, предвид установената фактическа обстановка и събраните по делото  доказателства, като съобрази приложимите законови разпоредби, намира жалбата за основателна.

Съобразно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът преценява законосъобразността и обосноваността на обжалвания акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му.

Обжалваният ревизионен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на установената писмена форма в съответствие с процесуалноправните разпоредби по издаването му.

С ревизионния акт са установени задължения на дружеството по ЗДДС за данъчен период 01.03.2016г.-31.03.2016г. в размер на главницата 8 018,90 лева и лихва в размер на 1 178,61 лева.

За да определи тези задължения органът по приходите е приел, че дружеството в качеството си на посредник в тристранна операция е закупило вятърен генератор втора употреба от Полша с доставчик (прехвърлител) Ventus Spolka Z.0.0 с VIN PL5542765523, за което представя фактура от 18.03.2016г. за 20 500 евро. Представени са и обвързваща фактура № 77/18.03.2016г. към крайния получател по доставката за 25 000 евро - „Patwins“ SRLS с VIN IT05240740740653 и товарителница и ЧМР към получателя от 04.04.2016г.

Съгласно справка от ПП VIES „Patwins“ SRLS с VIN IT05240740740653 не е открит от страната членка, т.е. дружеството е с невалиден данъчен номер, следователно крайният получател за този период е нерегистриран по ЗДДС, към тази дата. Тристранните операции са дефинирани в чл.15 от ЗДДС и съгласно даденото определение, в тях участват три регистрирани по ЗДДС лица от три различни държави членки. В конкретния случай „Patwins“ SRLS е нерегистрирано по ЗДДС лице и ДДС се дължи от посредника, т.е. от „Бългериан бизнес прожект” ЕООД.

Предвид изложеното е начислен ДДС в размер на 9 779,15 лева на основание чл.15 от ЗДДС            , чл.9, ал.3 от ППЗДДС, чл.62, ал.2 и чл.86 от ЗДДС по фактура № 77/18.03.2016г. издадена към крайният получател по доставката за 25 000 евро на „Patwins“ SRLS с VIN IT05240740740653 с обща данъчна основа и левова равностойност 48 895,75 лева. На основание чл.175 от ДОПК, във връзка с чл.1 от ЗЛДТДПДВ за невнесения данък в размер на 9 779,15 лева е определена лихва в размер на 1 437,33 лева

В решението на директора на Дирекция „ОДОП“, по отношение на процесната доставка е прието, че съгласно легалното определение на чл.15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно четири посочени условия.

От наличните в преписката доказателства се установява, че в случая са налице доставки на стоки между лица от три различни държави членки /Полша-България-Италия/, като придобиващото италианско дружество „PatwinsSRL не е регистрирано за целите на ДДС в Италия към датата на издаване на фактура № 77/18.03.2016г. от дружеството-жалбоподател, т.е. крайния получател няма валиден идентификационен VIN номера за сделки с контрагенти от държави-членки на ЕС.

Според системата VIES, към датата на документиране на доставката към „PatwinsSRL, дружеството не е регистрирано за целите на ДДС в Италия. Тези данни се потвърждават както от представените от лицето в хода на ревизионното производство и към жалбата извлечения с превод на български език от фирмените регистри на Търговска, промишлена, занаятчийска и земеделска камара гр.Беневенто и гр.Салерно, Италия, така и от допълнително извършените в процеса по административно обжалване на РА служебни справки във VIES. По данни от VIES италианският търговец „PatwinsSRL е регистриран за целите на ДДС в Италия, считано от 21.11.2017 г. с VIN номер IT0540740653.

Следователно в разглеждания случай не са налице данни за осъществени тристранни операции по смисъла на чл.15 от ЗДДС, за каквито претендира жалбоподателя, тъй като цитираните в разпоредбата условия не са изпълнени едновременно, каквито са нормативните  изисквания.

Видно от наличните в преписката документи при придобиване на стоките от Ventus Spolka Z.0.0.“, Полша дружеството-жалбоподател, като регистрирано по ЗДДС лице е участвало в операциите с българския си данъчен идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС. В случаите, когато при придобиване на стоки от лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки българското дружество е предоставило на контрагентите си своя идентификационен номер по ЗДДС, за същия възниква задължение да начисли ДДС за вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл.62, ал.2 от ЗДДС, освен ако не докаже, че ВОП е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. Съгласно чл.9, ал.1 от ППЗДДС, придобиващият следва да разполага с документ (издаден от компетентната администрация на държавата-членка), удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата-членка където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. Данъкът за вътреобщностно придобиване по чл.62, ал.2 от закона се начислява с протокол по чл.117 от същия закон, като същият е изискуем от дружеството на основание чл.84 от ЗДДС. Данъчното събитие и изискуемостта на данъка за това вътреобщностно придобиване се определят съгласно нормата на чл. 63 от ЗДДС.

В случая за Ventus Spolka Z.0.0.доставката на ветрогенератори втора употреба към РЛ са ВОД, а придобиването на стоките от „Бългериан Бизнес Проджект“ ЕООД е ВОП. Мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната (по аргумент от чл.62, ал.2 от ЗДДС) и данъка се дължи от жалбоподателя. Съгласно чл.9, ал.1 от ППЗДДС, за да не се обложи ВОП, жалбоподателят следва да разполага с доказателства, че доставките на стоките са обложени в държавата-членка, където е завършил техният превоз - Италия. За целта като доказателство може да послужи единствено документ, издаден от италианската данъчна администрация, който удостоверява, че доставената стока е обложена в Италия. Такива доказателства липсват в преписката. Представените като доказателства копия на документи не са издадени от италианската данъчна администрация и не удостоверяват, че стоките по трите доставки са обложени в Италия, а са Интрастат декларации, с логото на митническата администрация на Италия.

Независимо от изложените в жалбата и допълнението към нея твърдения, очевидно при издаване на фактурите към италианското дружество ревизираното лице е било наясно, че въпросните сделки не са тристранни операции, както и, че крайния получател „PATWINSSRL не са регистрирани за целите на ДДС в Италия. В издадената от него фактура е посочен  данъчния номер на получателя (а не съответния VIN номер) и липсва текст с основание за неначисляване на данък, съгласно разпоредбата на чл.114, ал.3 от ЗДДС  (когато регистрирано лице - посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция, като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва „чл.141 2006/112/ЕО”). Доставката от Ventus Spolka Z.0.0.“ не е декларирана от жалбоподателя като ВОП, не са издадени протоколи по чл.117, ал.1 от ЗДДС и доставките до „PatwinsSRL не са декларирани във VIES - декларацията за съответния данъчен период.

С оглед липсата на доказателства и основание за третиране на доставките, като част от тристранна операция, платец на данъка по осъществените спрямо него облагаеми доставки от Ventus Spolka Z.0.0.“, Полша, жалбоподателят на основание чл.62, ал.2 е следвало при получаване на издадените му от доставчиците фактури (по които се явява получател по ВОП) да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и да начисли данък, съгласно чл.64, ал.1 от ЗДДС в размер на 8 018,90 лева, през данъчен период м.март 2016г. по издадена от Ventus Spolka Z.0.0.фактура от 18.03.2016г. за доставка на вятърен генератор втора употреба на стойност 20 500 евро (с левова равностойност 40 094,52 лв.).

С ревизионния акт са установени задължения на дружеството за ДДС за данъчен период м.март 2016г. в размер на 9 779,15 лева по издадените от „Бългериан Бизнес Проджект“ ЕООД фактура № 77/18.03.2016г. към „PatwinsSRL, което не е правилно, тъй като дружеството не следва да начисли ДДС в издадените от него фактури към крайния получател, а следва да начисли данък във връзка с получените от него вътреобщностни доставки. Изложеното е довело до частична отмяна на ревизионния акт  за данъчен период м.март 2016г., в размер на 1 760,25 лева (разликата между начисления с ревизионния акт данък от 9 779,15 лева,  по издадена от дружеството фактура № 77/18.03.2016г. и дължимия ДДС във връзка с издадената от Ventus Spolka Z.0.0.фактура от 18.03.2016г.), ведно с начислените лихви за просрочие в размер на 258,72 лева.

Изводите на органа по приходите не се споделят от настоящия съдебен състав.

Съгласно чл.15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия: 1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ); 2. стоките се транспортират директно от А до В; 3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В; 4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

В случая, по отношение на процесната доставка са налице условията на чл.15 от ЗДДС за да се приеме, че същата представлява тристранна операция.

Доставката е на стока между три дружества в три различни държави членки на ЕС. Българското дружеството е закупило стоката – ветрогенератори втора употреба от „Ventus Spolka Z.0.0.“, което е полско търговско дружество, а краен получател е „PatwinsSRL, което е италианско търговско дружество.

В хода на ревизионното производство не е било налице спор, че полското дружество е регистрирано за целите на ДДС в Полша, като спора е бил относно регистрацията по ДДС на италианското дружество.

В хода на съдебното производство са представени доказателства, че към момента на осъществяване на процесните доставки италианското дружеството „PatwinsSRL, е било регистрирано за целите на ДДС от данъчната администрация в Италия. Това обстоятелство се установява от получената по електронен път информация от италианската данъчна администрация в хода на инициираната административна процедура по обмен на информация (л.894 от делото).

По отношение на останалите три условия не е бил налице спор между страните, че те са изпълнение, а именно, че стоките са транспортирани директно от полското на италианското дружество, съответно, че италианското дружество е начислило ДДС, като получател по доставката, като по делото не се твърди и не се установява българското дружество да е регистрирани за целите на ДДС в Полша и Италия.

Тези обстоятелства се установяват и посредством представеното ЧМР-товарителница, ведно с превод на същото (л.195-196 от делото), видно от която стоката е изпратена на 31.03.2016г. от полското дружество и е получена на 04.04.2016г. от италианското дружество. Между българското и италианското дружество е сключен договор за доставката на 17.03.2016г. (л.895, с превод на л.907-908 от делото). Издадената фактура № 77/18.03.2016г. от българското дружество към италианското дружество е включена в съответните регистри и е начислен ДДС по нея, видно от представените от ответника регистри, получени при международния обмен (л.896-897, с превод на л.909-912 от делото).

След като са изпълнени и четирите условия на чл.15 от ЗДДС, в случая е налице тристранна операция, поради което доставката от полското дружество към българското дружество не представлява вътреобщностно придобиване, съгласно нормата на чл.13, ал.4, т.6 от ЗДДС, съответно доставката от българското дружество към италианското дружество не представлява въотреобщностна доставка, съгласно нормата на чл.7, ал.5, т.6 от ЗДДС и неправилно с обжалвания ревизионен акт са установени процесните задължения на дружеството-жалбоподател за ДДС.

След като в случая е налице тристранна операция, съгласно чл.17, ал.3 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващия, е държавата членка, където придобиващият е регистриран за целите на ДДС, тоест Италия. В този смисъл налице е и вътреобщностно придобиване на територията на Италия, съгласно чл.62, ал.3 от ЗДДС, доколкото в хода на съдебно производство са представени доказателства от ответника, получени по линията на международния обмен, че стоките са обложени на територията на Италия, посредством включването им в регистрите на италианското дружество. Така представените от италианската данъчна администрация, копие от регистри, представляват доказателства по смисъла на чл.9, ал.1 от ППЗДДС, установяващи, че въотреобщностното придобиване е обложено в Италия.

В случая, след като е налице тристранна операция, съгласно нормата на чл.82, ал.3 от ЗДДС, данъка е изискуем от придобиващият при тази операция, който в случая е италианското дружество PatwinsSRL, а не от дружеството-жалбоподател, което се явява посредник в операцията.

С оглед на изложеното неправилно от органа по приходите за установени задължения на дружеството-жалбоподател за ДДС за данъчен период 01.03.2015г.-31.03.2016г. и ревизионния акт следва да бъде отменен. Поради недължимост на така установените задължения за ДДС, неправилно и незаконосъобразно се явява и определянето на лихви по отношение на тях и ревизионния акт следва да бъде отменен и в тази му му част.

При този изход на спора и на основание чл.161, ал.1 от ДПК в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски в общ размер на 850,00 лева, от които 50,00 лева платена държавна такса и 800,00 лева платено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК,  Административен съд Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-02000216007964-091-001/25.09.2017г. издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта в която е потвърден с решение № 4/03.01.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас, при ЦУ на НАП относно установените на “Бългериан бизнес прожект” ЕООД с ЕИК 200423212, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Цар Симеон І” № 131, вх.3, ет.8, задължение по ЗДДС, за данъчен период 01.03.2016г.-31.03.2016г., в размер на главницата 8 018,90 лева и лихва 1 178,61 лева.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при ЦУ на НАП, да заплати в полза на “Бългериан бизнес прожект” ЕООД с ЕИК 200423212, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Цар Симеон І” № 131, вх.3, ет.8, представлявано от управителя В. Вагнер, разноски по делото в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: