ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 163 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:51часа се явиха:

 

За жалбоподателя Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ООД („Аджибадем сити клиник специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД), редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на РЗОК Бургас, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила писмена защита от жалбоподателя, в която същия заявява, че има променено наименование, за доказване на което представя извадка от търговския регистър, поддържа жалбата, няма да сочи доказателства и иска, ако съдът приеме, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, да отмени изцяло обжалваната заповед.

Освен извадката от Търговския регистър е представено пълномощно за юрисконсулт Росица Димитрова, която е изготвила писмената защита.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед за налагане на санкции № РД-25-1525/29.12.2016г. на директора на РЗОК Бургас, с която за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО и чл.185 от НРД 2015, на основание чл.263, ал.1 от решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на жалбоподателя е наложена санкция финансова неустойка в размер на 200 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Против протоколът, отразяващ проверката, жалбоподателят не е правил възражения.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, според описа в жалбата.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите изцяло издадената заповед за налагане на санкция № РД-25-1525/29.12.2016г. на директора на РЗОК Бургас като законосъобразна и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям подробни писмени бележки, с копие за другата страна, в които излагам по-подробно аргументите си.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.01 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: