ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тридесети март                                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 163 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  Ю.М.М. се явява  лично, С.В.Т.- в качеството на неин родител, с представено пълномощно, се явява С. Т., И.В.Т. се явява лично. За тримата жалбоподатели се явява адв.К. с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА – Началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  А.,  надлежно упълномощена, с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

Заинтересована страна  Началник отдел КРА при Община Бургас- редовно и своевременно призована – представител не се явава

Заинтересована страна  А.Л.П.- редовно и своевременно призована- не се явява и не се представлява.

Заинтересована страна  СТРАТАГЕМА ООД- редовно призовани при условията  на чл.50 се представлява  от адв.Д. упълномощена от надлежно упълномощен служител на дружество  за процесуално  представителство  в настоящото  съдебно  производство.

Заинтересована страна  В.П.С.- редовно и своевременно призована не се явява и не се представлява.

Заинтересована страна  П.Г.С.- редовно и своевременно призована не се явява и не се представлява.

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Докладва жалба  от Ю.М.М., ЕГН- **********, С.В.Т., ЕГН ********** и И.В.Т., ЕГН ********** против  Заповед № ДК-10-ЮИР-102/04.12.2015 г., на Началника на РДНСК Югоизточен район, гр.Бургас, с което е оставено в сила Разрешение за строеж №3-„З”/30.01.2015 г.,издадено от Началника на отдел „КРА” при Община Бургас.

Съдът укзава на жалбоподателите  тежестта  да установят  наличието на правен интерес по смисъла на чл.149 от ЗУТ т.е., че се явяват  заинтересована  страни и  в това качество имат процесуална възможност да оспорват посочения административен акт. Относно сочените в хода на производството  позитивни факти и обстоятелства съдът указва на всяка от страните, че е в тежест на сочещата ги страна да ги докаже.

адв.К. - Поддържаме  жалбата,  както  и доказателствата представени с нея и допълнителното ни  становище от 18.03.2016 година.Да се приемат доказателствата  представени  с тях.Като допълнение искам да отбележа, че  в становището е посоченото като приложение  нотариален  акт  №25 и нотариаелн акт №196, но ние сме представили два пъти нотариален акт №196, поради което сега Ви представям нотариален акт№25 от 06.07 2007 година , дело №385  на Нотариус при  БРС.Моля да бъдат приети като доказателство.Поддържаме  исканията си, като моля да бъде допуснато извършването на експертиза със задачи посочени в  жалбата и в становището, както и да допуснете  разпита  на трима свидетели.Моля  да приемете  и представените   документи,  посочени в становището   от 18.03. 2016 г.

Ю.к.А.- Оспорвам жалбата,  като неоснователна.Относно доказателствените искания посочени в  жалбата,  на първо място  се противопоставям за разпита на  трима свидетели, които да установяват шума  и вибрациите,  като недопустимо е тези факти да могат  да се установяват  с разпит на свидетели.По отношение  на поставените  в жалбата въпроси към вещо лице, възразявам  да допуснете въпрос номер Б, считам  същия за изцяло  правен въпрос,  няма как вещо лице да отговори  на същия, считам  също така за неотносим и въпрос Д, както и  въпрос  А считам за неоттносим към експертизата, въпрос Г също е неотносим към правния спор, неотносими са също въпрос З, каква е широчината на ул.”Драма”.Въпрос И също считам за неотносим, както за абсолютно  неотносим въпрос  Й, тъй като  и в жалбата и становището  се говори за заповед   №3398 от 18.12.2014 г., но  не сме в производство  за оспровена на заповедта на  директора  на Дирекция, касаеща незаконно строителство.Въпросът  свързан с нейното изпълнение не е  предмет  на настоящето производство. Твърдя, че преписката   е изцяло представена. Моля  ако уважите исканията и да задължите Началник отдел „КРА” на Общината  да представи исканите  документи.По отношение  на допълнителнитите   въпроси към искането за експертиза,  считам за  неотносими – заявлението № 70-00-40 / 05.01.2014 година, считам, че безспорно  се касае за  техническа грешка,  става въпрос за 2015г. и не смятам, че има спор. Не е необходимо вещо лице със специални знания да  бъде назначавано,касае се за 2015 година. Невъзможно е да бъдат описани  в комплексния  доклад актове,  които са издадени    след тази дата.Самото разрешение за строеж е издадено  2015 година. Относно  представените  доказателства,  моля да не приемате  същите,  те са неотносими,  представени са  снимки на друго  училище, което не се помещава в  процесната  сграда. Като казах считам ,че цитираната  заповед  №3398 от 18.12.2014 г не  е предмет на настоящето производство.Моля да не приемате същите.Ще изложа и други съображения. Моля да приемете  административната преписка.

 Адв.Д.- Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената  административна  праписка.По направените  от страна на  жалбоподателя  доказателствени  искания,  на първо място също  се противопоставям  на искането да се допуснат  до разпит трима свидетели, които да установяват шумово замърсяване.Нормите са определени в съответен  нормативен  акт, в съотвентни  мерни единици, които като параметри не могат да бъда установени  със свидетели, а със съответните  замервания. По поставените  въпроси, на първо  място- въпрос „А” е  неотносим, тъй като  закона   държи сметка за това  дали преустроения  обект е за жилищни  или нежилищни нужди.Кое налага  вещото лице  да прави правни  изводи, което е и извън рамките на неговата компетентност.Въпрос Б- неотносим , въпрос Г- неотносим, считам, че начина, по който  е формулиран  въпрос Ж  е  неясен и  не мога да преценя доколко същия е относим към предмета на спора.Неотносим е въпрос З- относно широчината на улицата, на която се намира сградата Въпрос Й- относно процедурата по забрана експлоатацията на обекта, въпрос И- налага на вещото лице  да прави правни изводи.В допълнителната  молба със стнановището  по доказателствата  моля да задължите жалбоподателя да заяви какво  оспорва на комплексния доклад. Като какъв се оспорва  този документ.Колкото до  проблема  в деловодната  система, считам същият за неотносим. От събраните  по делото доказателства е очевндно, че датата на входиране  на заявлението 05.01.2014 година е резултат на  техническа  грешка, тъй като всички документи по преписката са след тази дата както, и рарешението   за строеж  е издадено през  2015 година, което  е невъзможно да се случи повече от година следа заявлението, тъй като срокът  е 14 дневен, а в случая,  когато  проектите са придружени  с комплексен  доклад  е 7 дни.Относно  оспроване на стр.3 констативните протоколи,  съставени от служители на общинска администрация, във връзка с контрола по изъплнение  на заповедта – на пръво място считам същото за неотносимо. В случай, че съда счита, че има значение за предмета на делото моля, да се допуснат като свидетели актосъставителите,  които да установят  извършвана ли  е проверка на място.Присъединявам се към  становището  на колегата,  като считам тези обстоятелства за неотносими, а по отношение  на приложените снимки в това становище, представени са  снимки на друго  училище, което не се помещава в  процесната  сграда,  и няма отношение  към обекта предмет на процесната заповед и разрешение за строеж.Считам,  че са  неотносими  и разпечатките от регистъра на РЗИ  и моля да не приемате тези доказателства по делото.Други  доказателства  нямам на този етап.

Съдът като взе предвид  становищата на страните  относно  доказателствените  искания намира,  на първо  място, че следва да бъде приета административнта  преписка в цялост,  както и допълнително изисканите и представени  от ответния  орган писмени доказателства, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната  преписка в цялост,  както и представените  от ответния  орган.

В тази връзка с оглед  уточненията на жалбоподателя   от 18.03.2016 година съдът  ЗАДЪЛЖАВА   трето заинтересовано лице,  в качеството на началник   отдел „КРА” при община Бургас да представи  не по-късно от  датата на следващото  съдебно заседание в цялост  документа, намиращ се на лист №116 от настоящето дело (представляващ нотариална заверка на подпис), чиято първа страница липсва.

Освен това  съдът ЗАДЪЛЖАВА същия  орган в същия срок да представи  и посоченото в т.2 от исканията – копие от пълномощно №28439/ 30.09.2014 година,  цитирано в документ на лист №118 от делото. Същият орган следва  да  представи  и цитираната в Разршение за строеж  заповед №1682 от 01.07.2014 година.,Относно  т.4 от искането в становището  от 18.03.2016 г.съдът  ще се произнесе по същото след направено уточнение от страна на жалбападателя в каква връзка е необходим посочения документ по повод на настоящия спор.

Представените от  жалбоподателя  допълнителни писмени доказателства, ведно със сдържащи се в  жалбата следва да бъдат приети по делото, а що се отнася до тези представени  допълнително с уточнието от 18.03.2016 г.  съдът счита,  че всички те, касаещи регистрация на сдружение  в регистъра на обектите с обществено  предназначение, както и в този на заведенията  за организирано хранене и извлечение от електронна  страница,  посочени в приложение №4  не следва да бъдат приемани, доколкто не касаят настоящия спор  по оспровано разрешение за строеж, а по-скоро са относими към изпълнението  на друг административен  акт.Приети следва да бъдат представените  от приложение № 3, както и представените  в дн.с.з. нотариални  актове. Относно  искането за допускане на трима свидетели  при условията  на довеждане,  които да свидетелстват  за шума и вибрациите и други  неудобства в сградата съдът счита доказателственото средства за недопустимо по отношение  на обстоятелствата,  които същите се домогват  да докажат.Нивата на  шум, вибрации, както и наличието на други нормативно  установени  неудобства, касаещи  промянта в предназначението в спорните обекти не може да бъде установено  със свидетелски показания.Относно исканията по т.І  съдът се е произнесъл  в закрито заседание  като  е задължил  административния  орган, който се  явява  заинтересована страна в настоящето производство  да представи посочената заповед,  ведно с указания.В случай, че преписката не е пълна да бъдат представени  допълнително документи, относими към  предмета на спора и към издаването  на спорното разрешение за строеж.

Относно искането за издаване  на удостоверение,    което жалбоподателите да представят пред Службата по вписвания пред РС-Бургас не намира за необходимо да се произнася по същото към настоящия момент, а ще се произнесе след изясняване на въпроса за кръга на заинтересованите лица.

Относно искането на допускане на СТЕ съдът  намира същото за основателно, но от депозираните  с  първоначалната жалба въпроси съда намира за необходимо  да бъде изключен първия въпрос от буква Б, буква Д, буква З  и б.Й, като изключени бъдат и въпросите поставени със становището на жалбоподателите от 18.03.2016г.Останалите въпроси  счита, че  същите имат отношение  към предмета на спора  както и за установяване  кръга на заинтересованите  лица, поради  което  и воден  от горното,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените от жалбоподателя  писмени доказателства, ведно с приложените към  жалбата му такива.

         НЕ ПРИЕМА представените  допълнително с уточнението от 18.03.2016 г.  писмени доказателства. Съдът счита,  че всички те, касаещи регистрация на сдружение  в регистъра на обектите с обществено  предназначение, както и в този на заведенията  за организирано хранене и извлечение от електронна  страница,  посочени в приложение №4   не се отнасят до настоящия спор  по оспорваното разрешение за строеж, а по-скоро са относими към изпълнението  на друг административен  акт, касаещ забраната за ползване на процесните преустроени ателиета.

         НЕ ДОПУСКА  до разпит при условията на довеждане  тримата свидетели, поискани от жалбоподателите.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ допуснатите по-горе задачи, по която да бъдат изпълнени от вещото лице арх.Веселка Динева, след внасяне  на  депозит в 7- дневен  срок от днес в размер на 600 лева от страна на жалбоподателите.

В същият срок ПРЕДОСТАВЯ възможност  на всяка от страните  при преценка за необходимост,  във връзка с предмета на спор  да постави допълнителни  въпроси, като  относно   допустимостта   и относимостта на същите съдът ще се произнесе в закрито заседание.

адв.К.- В молбата се описани  и други обстоятелства, които  да докажат също, че заведението работи.Разрешението за строеж е нищожно,   тъй като се нарушени  разпоредбите на ЗУТ. Това е установено и не би следвало да се издаде такова разрешение. Освен това ние атакуваме  заповедта.Свидетелите искаме да докажат  масов достъп до сградата.В самата преписка  са цитирани  тези текстове от закона.С така направеното  уточнение  поддържаме искането за разпит на свидетели  в следващото съдебно заседание.Имам предвид под други  обстоятелства факта, че има едни вход, едно стълбище, една врата, които обслужват както обекти предмет на настоящия спор, така и всички останали имоти на етажната собственост, което погрешно е залегнало в проектите, въз основа на които е издадено  разрешението за строеж.

Съдът като взе предвид допълнителното  уточнение  на адв.К.  отново намира за необходимо да посочи, че сочените обстоятелства  касаят факта, които имат отношение  към фактически  начин на ползване на обектите предмет на административния  спор.Предмет на настоящето производство  е конкретен административен  акт  и в тази връзка  показанията   не могат да доведат до разкриване  на обстоятелства, имащи отношение  към предмета на спора.Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ НАМИРА за необходимо  да изменя предишно свое определение,   с което   посочените  свидетелски показания не са допуснати като доказателствено  средство в настоящето производство.

ЗАДЪЛЖАВА  Началника на отдел  КРА при ОБЩИНА БУРГАС,  във връзка с нарочното искане на жалбоподателите от 18.03.3016 година, да  направи  нарочно уточнение,  в което изрично да бъде посочено налице  ли е входирано заявление №70-00-40 от 05.01.2014 г,  съдържащо се на лист №114 от делото или се касае за техническа  грешка при изписване  датата на входираното заявление, както и на въпрос Б - Налице ли са отразени  в деловодна система на общината   писмо с изх.№70-00-8215/2/19.05.2015 година, находящ се на лист №92 по делото, отразени ли са с нарочни деловодни номера трите констативни протокола от 28.01.2015 г.,  11.02.2015 г., и 18.03.2015 г.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че същото следва да бъде отложено за друга дата, вещото лице да бъде уведомено след внасяне на депозита с указания да представи   заключението  не –късно от  7-дни  преди дата на следващото съдебно заседание, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.05.2016 година от 13.15 ч., която дата  и час страните са редовно уведомени. Да бъде уведомен Началника на отдел „КРА” при Община Бургас за допълнително изисканите от съдебния състав доказателства и уточнения, като указва същите да бъдат представени не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР         :                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: