ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети януари                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 163по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  Ю.М.М.,С.В.Т. и И.В.Т. не се явяват.За тримата жалбоподатели се явява адв.К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно уведомен, не се явява,  изпраща за  представител  ю.к.А..

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Началник отдел „КРА” при Община Бургас-  изпраща за  представител ю.к. Г.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.Л.П.- редовно уведомена- не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  „СТРАТАГЕМА” ООД- редовно призовани  се представлява  от адв.Д. упълномощена от надлежно упълномощен служител на дружество  за процесуално  представителство  в настоящото  съдебно  производство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  В.П.С.- редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  П.Г.С.- редовно уведомена,  не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г.Т.М. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  З.Н.Х.- редовно и своевременно  призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Х.Й.Б.- редовно уведомена, не  се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  В.М.Т.- редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  С.И.Т. редовно  уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Л.М.А.  редовно уведомен, не се  явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  З.П.И. редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Ж.З.И.- редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.С.С.  редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Е.Г.А.- редовно уведомена, не се явява и не се  представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  С.К.К.  редовно и своевременно  призована, не се явява и не се представлява, липсва върнат отрязък от призовката.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  О.В.Ч.  редовно призована, не се явява.Представлява се от адв.В., надлежно преупълномощена от адв.Д.С., с представено  от същия по делото пълномощно

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  Й.М.А.- редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА И.П.С. редовно и своевременно  призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Л.Д.Р.  редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице Д.Б.Б..

По хода на делото:

АДВ.К.:Да се даде  ход на делото.

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да  се даде ход на делото.

Ю.К.Г.:Да се даде ход на делото.

АДВ. В.:Уважаеми господин съдия,  моля да не се дава ход на делото.Към момента на призоваване  сме направили копие на документите, но с оглед на големия обем на материалите по делото нямахме възможност  да се запознаем пълно с документите, за да вземем отношение в днешното съдебно заседание. Моля  да  се отложи съдебното заседание за следваща  дата.

АДВ.К.- Не възразявам, действително е  обемно делото.

Ю.К.А. – Не са налице основания за отлагане, след като страната е  уведомена  в срока  считам, че е имала достатъчно време за запознаване  с делото  и моля да оставите  без уважение искането за отлагане.

АДВ.Д.- Предостаям на съда.

Ю.К.Г. –Предоставям  на преценката на съда.

Съдът счита, че с оглед датата на уведомяване на процесуалния представител на заинтересованата страна, същия е разполагал с двуседмичен срок до днес, който е достатъчен за да ангажира вниманието си върху събраните по делото доказателства, за да участва пълноценно в  производството по настоящото  дело,  поради което намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Воден от горното, съдът 

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх.№10170/04.11.2016г.,т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.Б.Б.– 58г., българин, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.- Изготвила съм заключението, което поддържам.

АДВ.К.- В заключението сочите, че замерванията се правят за затворени двойни врати и прозорци, но през лятото  когато са отворени прозорците, има ли методика, която да отчита шума  при открити врати и как това влияе.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. -Методите за измерване на шум  на жилищни помещения съществува и тя категорично изисква замерванията да се правят при затворени врати и прозорци.Единственият вариант е когато  в помещенията има малки отворина вратите-фортички, само те единствено може да бъдат отворени и направени замерванията. Тава се прави, когато има уличен шум,  тогава би могло да има резон да се изискат такива измервания  при отворена фортичка, но когато  източника на шум е  в жилището, тогава  вратите    и прозорците следва да бъда  затворени. В случая няма фортички.

АДВ.К.-Направи ли Ви впечатление  дали има разминаване на финкционалността  на помещенията.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. - Има някакво разминаване, но това мен не ме касае, защото замерването се прави в жилището, над източника на шум. Спомням си, че детската стая  на г-жа М.  са намира над трапезария, но това не касае  замерванията.

Ю.К.А.-Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.Д. - Нямам въпроси към вещото лице.

Ю.К. Г.-  Аз също нямам въпроси.

АДВ.В.- Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът, с оглед становищата на страните

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лица Д.Б.Б..

 Да бъде ИЗПЛАТЕНО възнаграждение, съобразно представената справка- декларация, в размер  на 198.00 лв от внесения по делото депозит.

 

          Съдът докладва постъпила на 24.11.2016 година  молба от страна процесуалния представител  на жалбоподателя адв.К. с искане за назначаване на допълнителна експертиза  относно въпросите, по които вещото лице по така назначената и изслушана експертиза не отговори.

Съдът е предоставил 3 дневен срок на страните  от получаване  на молбата за становище,но не са изразили писмено такова.

Ю.К.А.- Противопоставям се  на така направеното  искане. Не съществува нормативна уредба която да урежда въпроса с вибрациите.Считам, че делото е изяснено от фактическа страна.Предметът    на настоящето  дело е  оспорване на  строителни  книжа, а именно предмет  са одобрени проекти и тяхната законосъобразност. Считам, за неотносими      така поставените задачи към искането за съдебно-техническа експертиза, поради което Ви моля  да не допускате такава, с така поставените  задачи.

АДВ.Д.-Противопоставям се на искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на СТЕ. Вещото лице по последната  изслушана експертиза не е отговорило на част от поставените  задачи, тъй като същата заяви, че регионалната здравна инспекция по определени показатели или определени източници на замърсяване, какъвто  е шумовия   не  може да извършва замервания  и не осъществява контрол на останали такива.С оглед на което предвид това, че става въпрос, че не са държавен контролен орган и няма норматив считам, че дори и някой да е в състояние, няма отношение към предмета на делото и приложимата правна норма на чл.38 ал.5. Изрично се  говори за  замърсяване,  за които има  норматив. Искането  освен, че е неотносимо, същото няма как да внесе яснота по релевантни по спора въпроси.

Ю.К.Г.- Считам, че  вибрациите нямат отношение към предмета на делото, вещото лице  не може да извърши  такива замервания.Няма правна норма, която  да регламентира  вибрации и не би следвало  да бъде допускана нова експертиза или допълнителна такава.

АДВ.В.-Придържам се към становището на процесуалния представител на „Стратагема”.

АДВ. К.-Искам да припомня, че това не е  искане на ищеца, това е определение на съда,   той  е преценил  за  изясняване на спора.Имат отношение, точно във връзка  с оспорените от нас строителни книжа.Вещото лице заяви, че той няма компетенции по други въпроси, но че има лицензирани фирми.Поддържаме искането си.

          Съдът  като взе предвид становищата  на страните  намира  следното: Така направеното нарочно искане е от 24.11.2016 година, като действително от една страна то преповтаря въпроси за изясняване, които са поставени със  съдебното  определение №1348, постановено на 01.08.2016 година,  от друга страна със същото се поставят и допълнителни  въпроси.

Относно първия от тях дали  са спазени изискванията на чл.21,  т.2 от Наредба №4, вещто лице отговори в днешното съдебно заседание. Що се отнася  да въпросите, свързани с вибрациите  съдът констатира, че е налична правна уредба на този въпрос в Нардба №9/12.02.2010 година за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения. Същите   видно от параграф единствен от ЗР е издаден на основание чл.34, ал.2 от Закона за здравето, съгласно последната разпоредба  същата урежда здравните изисквания  към обектите с обществено  предназначение. Кои са тези обекти  сочи  параграф 1, т.9 от ПЗР на Закона за здравето. Видно от него, сред тях не попадат жилища, жилищни сгради или сгради със смесено предпазначение, каквато е настоящата, поради което съдът счита, че Наредба №9 от 12.02.2010г. не е пряко относима към обекта на конкретния спор и в  тази връзка намира за необходимо да отмени поставените от съдебния състав въпроси, касаещи замърсяване с вибрации, на които въпроси  не отговори и вещото лице по изготвената и изслушана в дн.с.з. експертиза.

В същото време съдът не е констатирал и други нормативно  установени  изискавания,   които да имат отношение към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  тази част от свое определение №1348/01.08.16 година, с която е допуснал въпроси,  относно наличието на вибрации и други вредни влияния в работната среда, касаещи  спорния обект.

СТРАНИТЕ-Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.К.-Представям  списък с разноските.Моля да уважите жалбата. Придържам се към представените бележки.Моля  да ми дадете  срок за допълнителни такива, с оглед   на  допълнителните доказателства.Моля да ми се присъдят разноските по делото.

Ю.К.А.-Придържам се към изявлението си в предходното  съдебно заседание. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите  жалбата като неоснователна.Считам, че наведените в нея доводи не бяха доказани, а напротив безспорно се установи липса на  наднормен шум, поради което моля да отхвърлите жалбата ката неоснователна.Моля за ю.к. възнаграждение.

АДВ.Д.-Моля да отхвърлите като неоснователна  и недоказана  жалбата срещу оспорения административен акт. Придържам се към заявеното  по същество в предходно заседание и  представените писмени бележки. С извършените две експертизи се потвърди,  че не са налице нарушение на нормативните изисквания  при одобряване  на строителните  книжа. По безспорен начин се установи, че са спазени всички изисквания, не са  налице отклонения.Моля да постановите съдебен акт, с който да оставите без уважение жалбата. Моля да присъдете в полза на дружеството „Стратагема” направените съдебно- деловодни разноски по договор за  адвокатски хонорар.

Ю.К.Г.-Моля да оставите без уважание жалбата като неоснователна. Беше установено,че се касае за преустройство, което не засагя общите части. Моля за ю.к. възнаграждение.

АДВ.В.- Придържам се към становището на  процесуалния представител на „Стратагема”. Считам, че жалбата е неоснователна и моля да се остави без  уважение.

Съдът определи 10 дни за представяне на писмени бележки  на страните  по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: